Krajské osvetové stredisko v Nitre

je zriadené Nitrianskym samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti organizácie je poskytovať metodické poradenstvo v oblasti kultúrno - osvetovej činnosti, podporovať činnosť kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zabezpečovať postupové súťaže a prehliadky, realizovať vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia v oblasti kulturno-osvetovej činnosti, vyhľadávať a sprístupňovať nehmotné kultúrne dedičstvo. Zabezpečujeme neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry, astronómie a prevencie negatívnych spoločenských javov. Územná pôsobnosť KOS je v mestách a obciach okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.

Zvyšovanie kľúčových kompetencií v kultúre

13.10.2017 09:30 - Nitra

Popis

Školenie je určené pracovníkom v kultúre.

Obsahom vzdelávania budú témy efektívnosti a motivácie.


Miesto konania: KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra

Termín konania: 13. 10. 2017,  9:30 hod.


Kontaktná osoba: Jana Ondrušková

Tel,: 0911 540 016

Email: jana.ondruskova@kosnr.sk

Odkaz

www.kosnr.sk