O projekte


Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Predovšetkým počas týždňa 18.-24.9.2023 plánujeme pomôcť organizovať prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku.

Propagovať budeme ale aj podujatia priľahlých týždňov, aby si mohlo čo najväčšie množstvo dospelých vyskúšať bezplatne neformálne vzdelávanie.

Podujatia s podobným charakterom majú v európskom priestore vyše 20-ročnú tradíciu. Za touto obdivuhodnou snahou stojí presvedčenie profesionálov vo vzdelávaní i dobrovoľníkov a ich snaha rozšíriť účasť vo vzdelávaní počas celého ľudského života. 


Čo je celoživotné učenie?

V súčasnosti sa musíme všetci vedieť čoraz rýchlejšie adaptovať na meniace sa technológie, ekonomické pomery a nové trendy. Učiť sa preto neznamená len sedieť v škole alebo na zaplatenom kurze, ale otvorene prijímať a spoznávať nové vedomosti a skúsenosti v každodennom živote.

Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Aký je náš zámer?

Veríme vo vzájomnú pomoc v tejto oblasti. Ak budeme rozličné aktivity prezentovať pod jednotnou hlavičkou Týždeň celoživotného učenia, môžeme osloviť väčší počet účastníkov, a tak zvýšime celkový úspech a význam jednotlivých organizácií.

Naším hlavným zámerom je naďalej prinášať vzdelávacie príležitosti pre dospelých a otvárať celospoločenskú diskusiu o celoživotnom učení na Slovensku. 

Na odborných podujatiach hovoríme o systémovej chybe "ministerstva schoolingu", presadzujeme myšlienku ukotvenia vzdelávania dospelých vo vzdelávacom systéme SR, nastavenia správnej terminológie v oblasti edukácie, potrebe zberu dát o vzdelávaní dospelých, vytvorení nadrezortnej koordinácie vzdelávania dospelých na národnej úrovni a vytvorenia regionálnej koordinácie, potrebe funkčného modelu uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, potrebe zabezpečenia kvality v sektore vzdelávania dospelých a zavedenia finančných nástrojov na podporu vzdelávania dospelých.