Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania. 

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. V regiónoch bude komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. 

Oba nosné projekty sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Vytvorenie Národných podnikateľských centier v rámci Slovenska umožní poskytovanie služieb komplexnejším a účinnejším spôsobom v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (Horizont 2020)

28.11.2018 09:30 - Bratislava

Popis

Chcete získať granty z komunitárnych programov EÚ? Prečo je vhodné zapojiť sa do nich, čo môžete očakávať a akých chýb sa vyvarovať? Čo všetko vám môže ponúknuť program Horizont 2020? Naši lektori a odborníci s bohatou praxou vám odpovedia na všetky otázky.


ČO SA DOZVIETE? 

- aké nástroje ponúka program Horizont 2020

- ktorý nástroj Horizontu 2020 si vybrať

- akým chybám sa pri písaní projektu vyvarovať

- akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency


KTO SA VÁM PREDSTAVÍ? 

Mgr. Miroslav Poláček - manažér medzinárodných aktivít v Slovak Business Agency a Národný kontaktný bod programu Horizont 2020 pre Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Ing. Kvetoslava Papanová – úspešná zadávateľka projektov v rámci SME – Instrument a Connection Europe Facility, externá hodnotiteľka Európskej komisie pre žiadosti o granty z Horizontu 2020 s 12 ročnými skúsenosťami v oblasti získavania grantov.


KEDY?

28.11.2018 9:30 – 19:00 hod.


KDE? 

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

 


REGISTRÁCIA


Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný. 

Kontakt: RPint@npc.sk

Ukončenie registrácie 27.11.2018, 9:00 hod.


Informačné a popularizačné aktivity: Špeciálne obsahovo zamerané semináre pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa organizujú v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.


PODMIENKY - PODNIKATELIA:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).


Prečo iba Bratislavský kraj? 

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Odkaz

https://www.npc.sk/ms/content/show_article/205