Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. História vzniku Národného osvetového centra sa viaže až do roku 1953. Hlavná činnosť Národného osvetového centra je: - podpora rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej úrovni, - mapovanie kultúrneho potenciálu regiónov Slovenskej republiky a podpora spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí, - šírenie informácií o aktuálnom stave a vývoji regionálnej a miestnej kultúry, - ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, - podpora rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, - neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov, - realizácia výskumu s dôrazom na sociologický výskum kultúry, umenia a médií, - koordinácia úloh štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, - zabezpečenie činnosti pracoviska pre národný register kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva, - zabezpečenie plnenia úloh Európskeho kontaktného bodu, - zabezpečenie činnosti multikultúrneho centra V-klub a ďalšie.

Workshop Financie pre umenie - hľadanie nových zdrojov 

26.10.2019 10:00 - Bratislava

Popis

Chcete sa dozvedieť viac, kde a ako hľadať nové zdroje financovania malých i väčších aktivít/projektov/podujatí v oblasti kultúry.

Neváhajte a príďte v sobotu dňa 26.10.2019 v čase od 10.00 do 12.30 do Národného osvetového centra, kde Vás lektorka Zuzana Zaťovič (Startlab, Slovensko) prevedie témami, čo je to fundraising a crowdfunding, aký je medzi nimi rozdiel, prečo tieto formy využívať a ako postupovať.

Bezplatný workshop je určený všetkým napr. amatérskym umelcom, manažérom kultúry, dobrovoľníkom v kultúre a iným záujemcom, ktorí majú záujem vzdelávať sa aj v tejto téme.


Účasť je potrebné potvrdiť emailom na varenika.vasilova@nocka.sk do 23.10.2019.


Miesto konania

NOC - malá sála V-klubu, Nám. 12, 812 34 Bratislava


Kontaktná osoba

Veronika Vasilová

Telefón: 0918 817 134

Email: veronika.vasilova@nocka.sk

Odkaz

www.nocka.sk