AIVD SR v spolupráci s Academia Istropolitana Nova

AIVD SR má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v Európskej únii. AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie kurzy pre účastníkov zo štátneho a verejného sektora ako aj pre rôzne profesijné skupiny. Od svojho založenia presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

Vzdelávanie dospelých - Nitriansky kraj

20.10.2022 09:00 - Nitra

Popis

PRIPRAVUJEME

Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých Nitrianskeho kraja bude zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni.


Ktoré inštitúcie by mali mať zastúpenie v Regionálnej rade NSK pre vzdelávanie dospelých?

Ako naštartovať procesy tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých?

Ako by mohla zafungovať regionálna koordinacia?

Ako zorganizovať lokálny/regionálny festival vzdelávania? 


Úvodné vstupy:

 

Po novej Stratégií celoživotného vzdelávania príde aj nový Zákon o vzdelávaní dospelých?

Mgr. Bibiana Lazarová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

Má byť vzdelávanie dospelých súčasťou verejnej politiky aj na miestnej úrovni?

Mgr. Marta Jendeková, M.A., riaditeľka Academia Istropolitana Nova

PhDr. Dominika Temiaková, PhD, Pedagogická fakulta UKF

Mgr Miriama Glovňová, Mestský úrad Nitra, Odbor školstva, mládeže a športu

 

Samospráva a vzdelávanie dospelých

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií

 

Ako môže pomôcť Erasmus+

Ing. Roman Staník, Odbor riadenia projektov Národnej agentúry ERASMUS+, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (tbc)


Miesto konania:

Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, 949 01 Nitra


REGISTRÁCIA


Podujatie projektu LEAP - Local Adult Education Policy, ktorý realizuje medzinárodné partnerstvo s podporou programu Erasmus+.

Členmi partnerstva  zo Slovenska sú Mesto Nitra, Pedagogická fakulta UKF a koordinátorom je AINova.


 

Odkaz

https://www.leap2local.eu