AIVD SR v spolupráci s Academia Istropolitana Nova

AIVD SR má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v Európskej únii. AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie kurzy pre účastníkov zo štátneho a verejného sektora ako aj pre rôzne profesijné skupiny. Od svojho založenia presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

Vzdelávanie dospelých - Banskobystrický kraj

21.10.2022 09:30 - Revúca

Popis

Srdečne Vás pozývame na podujatie Vzdelávanie dospelých - Banskobystrický kraj, ktoré sa uskutoční v piatok 21. októbra 2022 v Mestskom kultúrnom stredisku, Námestie slobody 18, Revúca. 


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali.

Prosím, potvrďte svoju účasť prostredníctvom registračného formulára (do 14.10.2022).


Program 

09:30 - 10:00 Registrácia 

10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie

 • Banskobystrický samosprávny kraj (tbc)
 • Ing. Július Buchta MBA, primátor mesta Revúca
 • Ing. Karin Kilíková, riaditeľka MsKS Revúca
 • Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD SR

10:30 – 12:00 

 • Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021-2030 a nový zákon o CŽV

Mgr. Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • Má byť vzdelávanie dospelých súčasťou verejnej politiky aj na miestnej úrovni?

  Mgr. Marta Jendeková, M.A., riaditeľka Academia Istropolitana Nova

 • Podpora vzdelávania dospelých v BBSK

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • UNESCO Učiace sa mestá / Learning Cities

Mgr. Michal Koricina, PhD., Lifestarter

12:00 - 13:00 spoločná tlačová konferencia, networking

13:00 - 14:00 panelová diskusia 

 • AINova
 • Banskobystrický samosprávny kraj 
 • Lifestarter 
 • mesto Revúca
 • MŠVVŠ SR
 • Prepninarevucu.sk

14:00 závery a odporúčania


Podujatie projektu LEAP - Local Adult Education Policy, ktorý realizuje medzinárodné partnerstvo s podporou programu Erasmus+.


 

 

                                      

 

 

 

 

Odkaz

https://www.leap2local.eu