Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o.

Dátum vzniku: 26.2.2004. Od roku 2005 pôsobí naša spoločnosť prostredníctvom svojej pobočky aj v Trnave, Kapitulskej ul. 28 . Profesionálna orientácia činnosti vychádza z rozsahu priznaných živností. Patrí k nim tiež organizovanie a realizácia rôznych foriem vzdelávacích aktivít. Obsahovo - tematicky sú tieto zamerané na výučbu cudzích jazykov, rekvalifikačné kurzy orientované na problematiku účtovníctva, miezd, ekonomiky, daní, služieb a remesiel potrebných pre živnostenské podnikanie, andragogiky, kurzy odbornej spôsobilosti, kurzy k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, manažérske vzdelávanie, kurzy „šité na mieru“ podnikov, firiem, inštitúcii, skupín, jednotlivcov, semináre, kurzy a školenia k aktuálnym otázkam, poradenstvo pri hľadaní zamestnania a uplatnenie sa na trhu práce, andragogické poradenstvo v otázkach ďalšieho vzdelávania. Akreditačná komisia udelila našej organizácii akreditácie na viaceré vzdelávacie aktivity a kurzy.

Vieš správne poskytnúť prvú pomoc?

23.09.2015 08:00 - Trenčín

Popis

08:00 - 16:00

Miesto konania: V.A.J.A.K., s.r.o., Námestie SNP 9, 911 01 Trenčín

Kontaktná osoba: PhDr. Jaroslav Sámela
Telefón: 0327430721
Email: vajak@vajak.sk

 

Odkaz

https://www.facebook.com/vajak.sk?fref=ts