Tribečské osvetové stredisko Topoľčany

Poslaním a cieľom Tribečského osvetového strediska Topoľčany je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v okrese Topoľčany.

Viem sa správne učiť? - prednáška

19.10.2016 11:00 - Topoľčany

Popis

Prednáška "Viem sa správne učiť?" sa uskutoční v rámci týždňa celoživotného učenia 2016 na Slovensku v termíne od 17-23.10.2016. Uvedený termín je len orientačný, presný termín konania budeme aktualizovať.


Miesto konania: 

Tribečské osvetové stredisko Topoľčany, Stummerova 16, učebňa TOS

 

Kontaktná osoba:

Nadežda Fruňová

 

Tel.: 0904556103

Email: frunova@toposveta.sk


Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Jeho poslaním a cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v okrese Topoľčany.
 

  • pôsobí v zmysle osvetového zákona
  • poskytuje poradenstvo realizátorom osvetovej činnosti (miestnym a mestským osvetovým zariadeniam, združeniam, spolkom, záujmovým organizáciám, súborom, krúžkom, klubom a jednotlivcom)
  • podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a záujmovej umeleckej tvorivosti
  • odborne pripravuje a organizuje súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy a iné aktivity v záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti
  • zabezpečuje spracovávanie informácií, spracováva štatistické údaje o stave kultúrno-osvetovej činnosti, databázu kultúrnych aktivít
  • vykonáva vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu svojho poslania
  • úzko spolupracuje so všetkými združeniami obcí, ktoré vyvíjajú činnosť v okrese Topoľčany
  • podieľa sa na príprave Topoľčianskeho hudobného festivalu Topoľčianska hudobná jeseň-jar
  • podieľa sa na činnosti Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu

Odkaz

http://www.toposveta.sk/