Krajské osvetové stredisko v Nitre

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE je inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. KOS v Nitre tvorí kolektív odborníkov, ktorí: • poskytujú metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti, • ochraňujú a rozvíjajú nehmotné kultúrne dedičstvo, • venujú sa kolektívom a jednotlivcom v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorbe, • organizujú postupové súťaže a prehliadky v oblasti hovoreného slova a divadla, hudby, spevu a tanca, folklóru, výtvarnej tvorby, fotografie, amatérskeho filmu, • realizujú vzdelávanie v kultúre, astronómii a pripravujú prezentačné a súťažné podujatia, • podporujú menšinovú kultúru a sociálnu prevenciu, • zachovávajú ľudové remeslá, učia ich deti, mládež a dospelých.

Včasná intervencia detí so špeciálnymi výchov.- vzdel. potrebami v období predškolského veku

05.11.2020 08:00 - Nitra

Popis

Vzdelávanie je určené pre pedagógov materských škôl. Uvedieme ich do problematiky rôznych prejavov špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb u detí, poradíme, ako ich rozoznať, ako pracovať s deťmi a zároveň s ich rodičmi. Následne bude vytvorený priestor na diskusiu.

Témou budú sprevádzať odborné zamestnankyne Centra špeciálno – pedagogického poradenstva (CŠPP) pri Spojenej škola v Nitre na Mudroňovej ul.: Mgr. Lucia Števčeková Lapáková / psychológ, Mgr. Zita Kriššáková / špeciálny – pedagóg a logopéd, Mgr. Slávka Zemanová / špeciálny pedagóg.

Zameranie poradne CŠPP: mentálne postihnutie, telesné postihnutie, viacnásobné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť a autizmus.


Kontaktná osoba

Mgr. Jana Ondrušková

Tel: 0911540016

Email: jana.ondruskova@kosnr.sk

Odkaz

https://www.kosnr.sk