Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra andragogiky garantuje štúdium v odbore Andragogika vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia - v dennej i externej forme: - bakalársky študijný program (Bc.) - magisterský študijný program (Mgr.) - doktorandský študijný program (PhD.) Študijný odbor Andragogika sa na katedre rozvíja v kontexte s najnovšími teoretickými poznatkami tejto vednej disciplíny. Študenti si na príslušných stupňoch svojho štúdia osvojujú teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti systematickej andragogiky, ako aj z oblasti aplikovaných andragogických disciplín: profesijná, sociálna a kultúrna andragogika.

Učiace sa mestá UNESCO

12.10.2017 10:00 - Banská Bystrica

Popis

Prednáška a diskusia s doktorandmi UMB

Arne Carlsen: Učiace sa mestá / Learning Cities UNESCO 


Miesto konania:

Banská Bystrica, Pedagogická fakulta


Kontaktná osoba:

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Email: miroslav.kryston@umb.sk

Telefón: 048 446 4616

Odkaz

http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/