Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 26 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. Od roku 1996 vydáva odborný časopis Vzdelávanie dospelých, v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Učiace sa mestá / Learning Cities

11.10.2017 10:00 - Bardejov

Popis

PRIPRAVUJEME


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na konferenciu Učiace sa mestá / Learning Cities, ktorá sa uskutoční dňa 11. októbra 2017 v Bardejove.

Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa koná v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku.

Nad podujatím prevzala záštitu Slovenská komisia pre UNESCO.


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 6.októbra 2017 prostredníctvom on-line registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.


Miesto konania:​

Hotel Šariš, SNP 1, Bardejov


Predbežný program:

9.30 – 10.00   Registrácia
10.00 – 10.20 Úvodný príhovor

zástupca MŠVVŠ SR

Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR

10.20 – 10.50   Učiace sa mestá 

Arne Carlsen, riaditeľ UNESCO Institute for Lifelong Learning (jún 2011 - jún 2017)


10.50 - 11.10 Nový program v oblasti zručností pre Európu

zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

11:10 - 11:30 Možnosti rekvalifikácie cez úrady práce

PhDr. Mgr. Michal Goriščák, riaditeľ Úradu PSVR Bardejov​

 

11.30 - 11.45 Program Erasmus+ a možnosti vzdelávania dospelých

Irena Fonodová, výkonná riaditeľka SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu

 

11.45 - 12.00 Diskusia

 

12.00 - 13.00 Obedná prestávka

 

13.00 - 13.15 IUVENTA - neformálne k úspechu mladých

regionálni koordinátori Mgr. Soňa Štefančíková a Mgr. Martin Boršč, Odbor podpory práce s mládežou,  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

 

13.15 - 14:00 Panelová diskusia 

 


 

Učiace sa mesto propaguje celoživotné vzdelávanie pre všetkých. UNESCO definuje učiace sa mesto ako mesto, ktoré:

 • Efektívne mobilizuje svoje zdroje v každom sektore na podporu inkluzívneho vzdelávania od základného až po vysokoškolské vzdelávanie;
 • Oživuje učenie v rodinách a komunitách;
 • Uľahčuje učenie sa pre prácu a na pracovisku;
 • Rozširuje využívanie moderných vzdelávacích technológií;
 • Zvyšuje kvalitu a excelentnosť vo vzdelávaní;
 • Podporuje kultúru vzdelávania počas celého života.

 


A learning city promotes lifelong learning for all. UNESCO defines a learning city as a city that:

 • effectively mobilizes its resources in every sector to promote inclusive learning from basic to higher education;
 • revitalizes learning in families and communities;
 • facilitates learning for and in the workplace;
 • extends the use of modern learning technologies;
 • enhances quality and excellence in learning; and
 • fosters a culture of learning throughout life.

In doing so, the city enhances individual empowerment and social inclusion, economic development and cultural prosperity, and sustainable development.

Odkaz

www.aivd.sk