Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 26 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. Od roku 1996 vydáva odborný časopis Vzdelávanie dospelých, v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

 

Učiace sa mestá / Learning Cities

12.10.2017 14:00 - Banská Štiavnica

Popis

PRIPRAVUJEME 


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na konferenciu Učiace sa mestá / Learning Cities, ktorá sa uskutoční dňa 12. októbra 2017 v Banskej Štiavnici.

Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa koná v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku.

Nad podujatím prevzala záštitu Slovenská komisia pre UNESCO.


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 9.októbra 2017 prostredníctvom on-line registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.


Miesto konania:

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13
969 15 Banská Štiavnica


Predbežný program:

13.30 – 14.00   Registrácia


14.00 – 14.15 Úvodný príhovor 

zástupca MŠVVŠ SR 

Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR

 

14.15 – 14.45   Učiace sa mestá 

Arne Carlsen, riaditeľ UNESCO Institute for Lifelong Learning (jún 2011 - jún 2017)

 

14.45 - 15.00 Možnosti rekvalifikácie cez úrady práce - REPAS

 Ing. Peter Zorvan riaditeľ Úradu PSVR Banská Štiavnica

Mgr. Jana Filipčíková, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

 

15.00 - 15.15 Program Erasmus+ a možnosti vzdelávania dospelých

Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu

 

15.15 - 15.30  IUVENTA - neformálne k úspechu mladých

Roman Lehotský, riaditeľ Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží

Darina Diošiová, Odbor podpory práce s mládežou IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

 

15.30 - 15:45 Prognózy vývoja na trhu práce a uplatniteľnosť absolventov na Slovenku

František Foltán, Trexima Bratislava, s.r.o.

15:45 - 16:00  diskusia

 


Učiace sa mesto propaguje celoživotné vzdelávanie pre všetkých. UNESCO definuje učiace sa mesto ako mesto, ktoré:

 • Efektívne mobilizuje svoje zdroje v každom sektore na podporu inkluzívneho vzdelávania od základného až po vysokoškolské vzdelávanie;
 • Oživuje učenie v rodinách a komunitách;
 • Uľahčuje učenie sa pre prácu a na pracovisku;
 • Rozširuje využívanie moderných vzdelávacích technológií;
 • Zvyšuje kvalitu a excelentnosť vo vzdelávaní;
 • Podporuje kultúru vzdelávania počas celého života.

 


A learning city promotes lifelong learning for all. UNESCO defines a learning city as a city that:

 • effectively mobilizes its resources in every sector to promote inclusive learning from basic to higher education;
 • revitalizes learning in families and communities;
 • facilitates learning for and in the workplace;
 • extends the use of modern learning technologies;
 • enhances quality and excellence in learning; and
 • fosters a culture of learning throughout life.

In doing so, the city enhances individual empowerment and social inclusion, economic development and cultural prosperity, and sustainable development.

Odkaz

www.aivd.sk