Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 26 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. Od roku 1996 vydáva odborný časopis Vzdelávanie dospelých, v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

 

Učiace sa mestá / Learning Cities

13.10.2017 10:00 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na konferenciu Učiace sa mestá / Learning Cities, ktorá sa uskutoční dňa 13. októbra 2017 v priestoroch Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa koná v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku.

Nad podujatím prevzala záštitu Slovenská komisia pre UNESCO.


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 9.októbra 2017 prostredníctvom on-line registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.


Miesto konania: Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, Bratislava


Program:

09.30 – 10.00   Registrácia


10.00 – 10.20 Úvodné privítanie

Martina Lubyová​, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mária Krasnohorská, veľvyslankyňa, Koordinátor Poradného zboru expertov UNESCO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Klaudius Šilhár, prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR


10.20 – 10.50   Učiace sa mestá 

Arne Carlsen, riaditeľ UNESCO Institute for Lifelong Learning (jún 2011 - jún 2017)


10.50 - 11.10 Cesty zvyšovania úrovne zručností / Upskilling Pathways

Alexia Samuel, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission

 

11:10 - 11:30 Možnosti rekvalifikácie cez úrady práce - REPAS

Ing. Silvia Mrázová, riaditeľka Úradu PSVR Bratislava​

 

11.30 - 11.45 Diskusia

Dopoludňajšiu časť konferencie moderuje Monika Korkošová, riaditeľka Odboru celoživotného vzdelávania

11.45 - 13.00 obedná prestávka

13.00 - 13.15 Program Erasmus+ a možnosti vzdelávania dospelých

Irena Fonodová, výkonná riaditeľka Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu

Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu

 

13.15 - 13.30 IUVENTA - neformálne k úspechu mladých

Peter Kolesík, Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu

 

13.30 - 13:45 Budúcnosť na trhu práce – hrozba alebo výzva?

Lucia Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov Trexima Bratislava 

 

13:45 - 15:00  Panelová diskusia 

Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVŠ SR

Marián Valentovič, generálny riaditeľ UPSVaR

Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Milan Ftáčnik, spoluautor reformy Učiace sa Slovensko

Juraj Vantuch, spoluautor reformy Učiace sa Slovensko

Ivana Studená, Slovenská akadémia vied, ENLIVEN h2020

Popoludňajšiu časť konferencie moderuje Klaudius Šilhár, prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR


Učiace sa mesto propaguje celoživotné vzdelávanie pre všetkých. UNESCO definuje učiace sa mesto ako mesto, ktoré:

 • Efektívne mobilizuje svoje zdroje v každom sektore na podporu inkluzívneho vzdelávania od základného až po vysokoškolské vzdelávanie;
 • Oživuje učenie v rodinách a komunitách;
 • Uľahčuje učenie sa pre prácu a na pracovisku;
 • Rozširuje využívanie moderných vzdelávacích technológií;
 • Zvyšuje kvalitu a excelentnosť vo vzdelávaní;
 • Podporuje kultúru vzdelávania počas celého života.

 


A learning city promotes lifelong learning for all. UNESCO defines a learning city as a city that:

 • effectively mobilizes its resources in every sector to promote inclusive learning from basic to higher education;
 • revitalizes learning in families and communities;
 • facilitates learning for and in the workplace;
 • extends the use of modern learning technologies;
 • enhances quality and excellence in learning; and
 • fosters a culture of learning throughout life.

In doing so, the city enhances individual empowerment and social inclusion, economic development and cultural prosperity, and sustainable development.

Odkaz

www.aivd.sk