IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie

16.10.2020 10:00 - Slovensko

Popis

Miesto konania: 
online prostredníctvom platformy ZOOM


Termín:
16.10.2020 – 18.10.2020


Uzávierka prihlášok:
11.10.2020


Krátka charakteristika:
Vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie strategických organizačných zmien v malých a stredných mimovládnych neziskových organizáciách (ďalej len „MNO“) a na asistenciu pri riadení týchto zmien vo veľkých MNO. Okrem „tvrdých“ aspektov (identifikácia stakeholderov, triedenie požiadaviek, mapovanie procesov, vykonanie SWOT analýzy, aplikácia LEAN princípov, štandardizácie, optimalizácie a prioritizácie) sa program zameriava aj na osvojenie „mäkkých“ zručností potrebných pre presadenie zmien (argumentácia úžitkom, prekonávanie námietok, zvládanie negatívnej emócie, či zapájanie pasívnych členov tímu). Osobný projekt účastníka zohľadňuje aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky kladené na mládežnícke organizácie pracujúce na členskom princípe a vykonávajúce systematickú prácu s mládežou; na štruktúry zastupujúce záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni; na klientsky orientované mimovládne organizácie v oblasti informačných a poradenských služieb mladým; na klientsky orientované mimovládne organizácie zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže; na neformálne skupiny mládeže v multiprojektovom prostredí a na ďalšie organizácie.

Náplň vzdelávania:

 • metódy vytvárania zákaznícky orientovaného procesného modelu organizácie
 • model hlavných, podporných a riadiacich procesov
 • systém merania indikátorov výkonnosti procesov
 • SWOT analýza organizácie
 • organizačné prvky a ich vplyv na kultúru organizácie
 • vízia, poslanie a hodnoty organizácie
 • straty (plytvanie) v procesoch
 • princípy štíhlej, štandardizovanej a optimalizovanej organizácie
 • komunikačné zručnosti
 • tímová spolupráca
 • techniky práce s námietkami spolupracovníkov
 • príprava jednoduchého projektu zlepšenia jedného procesu vo vysielajúcej organizácii

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina: (18+) – štatutárni zástupcovia MNO, projektoví manažéri MNO, členovia riadiacich a dozorných orgánov MNO, členovia administratívnych útvarov MNO, lídri neformálnych skupín, zamestnanci štátnej a verejnej správy, ako aj predstavitelia samospráv, ktorí majú v agende starostlivosť o deti a mládež


Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy:
PRIHLÁŠKA

Odkaz

http://www.iuventa.sk