Združenie STORM

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Poslanie a ciele zduženia: Prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a rizikového správania sa a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Klásť dôraz na vytvorenie a implementáciu inštitútu prvého kontaktu (Sereď, Nitra, Trnava) Zoskupovať záujemcov o preventívnu (kontaktnú, sociálnu, terénnu) prácu. Pripravovať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii závislostí a rizikového správania sa v cieľových skupinách. Spolupracovať so zdravotníckymi, záujmovými, mládežníckymi, občianskymi a inými združeniami, charitou, verejnou a štátnou správou, mestom, samosprávou na Slovensku a v zahraničí s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre realizáciou programov združenia.

Špecifiká internetového poradenstva

18.10.2019 09:00 - Nitra

Popis

Špecializované poradenstvo v rôznych podobách - osobné, telefonické ale aj prostredníctvom mailu a sociálnej siete Facebook cieľovým skupinám: užívatelia drog, experimentátori, osoby pracujúce v sex-biznise, neorganizovaná mládež od 10 rokov, rodinní príslušníci a osoby blízke našim klientom. 


Miesto konania

Komunitné centrum, Nedbalova 17, Nitra


Kontaktná osoba

Pavol Ščasný

Telefón: 0905 943 229

Email: zdruzenie.storm@gmail.com

Odkaz

http://www.zdruzeniestorm.sk