Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

Príležitosti na vzdelávanie dospelých v Prešovskom a Košickom kraji

04.10.2019 09:30 - Prešov

Popis

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár, ktorý sa bude zaoberať úlohou celoživotného vzdelávania v regiónoch Slovenska. 

Túto tému riešime spolu s ďalšími multisektorovými partnermi v projekte podporenom z OP Efektívna verejná správa: TVORÍME MODERNÚ POLITIKU VZDELÁVANIA DOSPELÝCH.

Projekt má za cieľ sformulovať návrhy na zabezpečenie vzdelávania dospelých v regiónoch tak, aby sa zvýšil záujem dospelých o vzdelávanie. Cieľom je aj modernizácia stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá bude reflektovať potreby účastníkov a zároveň aktuálne trendy vzdelávania dospelých v Európe.

Na seminár pozývame predovšetkým predstaviteľov samospráv a poskytovateľov vzdelávania dospelých (verejných, súkromných, MVO). S niektorými z vás sme hovorili už v rámci fázy mapovania vzdelávania dospelých v regiónoch Slovenska. Predstavíme vám najnovšie informácie a projekty v oblasti vzdelávania dospelých a radi by sme v druhej časti seminára rozprúdili diskusiu medzi účastníkmi na tému príležitosti a bariéry vzdelávania dospelých vo Východoslovenskom kraji.


Miesto konania

Zasadačka rektora PU, 2. posch., ulica 17.novembra 15, Prešov


Program

9:00 - 9:30 Registrácia

9:30 - 9:45

Otvorenie - Klaudius Šilhár, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Prečo hovoríme o VD na regionálnej úrovni - Zuzana Štefániková, Academia Istropolitana Nova

9:45 – 11:15

Aktuálna situácia: najnovšie informácie z výskumu a praxe vzdelávania dospelých

  • Potreba implementácie stratégie vzdelávanie dospelých - Klaudius Šilhár, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
  • Účasť dospelej populácie na vzdelávaní - Ivana Studená, Centrum sociálne a psychologické vedy SAV
  • Aktuálne dianie v oblasti celoživotného vzdelávania - Michal Deneš, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Vízia kariérového poradenstva pre dospelých v regiónoch - Štefan Grajcár, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
  • Výzvy vo vzdelávaní dospelých v PO a KE kraji - Jaroslav Výboštek, Komisia pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj, Prešov
  • Prekážky a príležitosti vzdelávania nízkokvalifikovaných - Lucia Mojžišová, Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Aký charakter vzdelávania dospelých poskytujú osvetové strediská? - Svetlana Chomová, Asociácia krajských osvetových inštitúcií
  • Súčasný stav vzdelávania dospelých v regiónoch - Marta Jendeková, Academia Istropolitana Nova

11:15 – 11:40 Prestávka

11:40 – 13:00

Vzdelávanie dospelých ako príležitosť pre regionálny rozvoj

Diskusia zástupcov VÚC so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých k niektorým zámerom projektu.


Témy na diskusiu:

Ako by sa podľa vás dala zvýšiť účasť dospelých na vzdelávaní?Štatistiky ukazujú, že účasť dospelých na VD je veľmi nízka v porovnaní s inými krajinami EÚ.

Aké možnosti podpory VD na regionálnej úrovni vidíte, kde sú možnosti samosprávy; čo by pomohlo poskytovateľom? Podľa zákona o samosprávnych krajoch, má samospráva povinnosť vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie.

Ktoré organizácie v regióne/meste vidíte ako spoluhráčov/partnerov pri zabezpečovaní VD? VD vnímame ako oblasť založenú na intenzívnej spolupráci medzi samosprávami a poskytovateľmi, školami, úradmi práce ai. subjektmi.

Spolupracujete s vysokými školami v meste/regióne? Ak, áno ako? Aké aktivity spoluorganizujete? Máte informácie o tom, aký záujem o UTV je vo vašom meste? Vychádzame z toho, že VŠ má okrem vzdelávania a výskumu svoje poslanie aj pri rozvoj regiónu.

Podporujete participatívne rozhodovanie samospráv, teda za účasti obyvateľov mesta/ regiónu (napr. participatívny rozpočet)? Myslíte, že obyvatelia majú dostatočné občianske kompetencie pre aktívnu účasť na komunitnom živote? V participatívnom rozhodovaní ide o lepšie zapojenie obyvateľov do riešenia problémov s cieľom zvýšiť ich motiváciu pre pravidelné zapájanie sa do života komunity.

13:00 Spoločný obed


Pozvánka /  Program  / Registrácia 


 

Odkaz

http://www.ainova.sk/sk/moved/