IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Prevencia sociálno-patologických javov

04.10.2019 16:00 - Trenčianske Teplice

Popis

Vzdelávací program „Prevencia sociálno-patologických javov“ sa venuje téme prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže, so zameraním hlavne na problémy súvisiace s drogami a sexuálnym životom, ale aj na iné závislosti a ťažké životné situácie. Vzdelávanie sa prioritne venuje prevencii, poukazuje na možnosti a spôsoby komunikácie s mladými ľuďmi v tejto téme, búra predsudky a stereotypy, zdôrazňuje potrebu otvorene hovoriť v tejto oblasti a tiež sa zameriava na využívanie rôznych nástrojov a metód neformálneho zážitkového vzdelávania v práci s deťmi a mládežou. Vzdelávací program je zostavený z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 50 hodín.


Termíny vzdelávania

4.11.-6.10.2019 – 1.víkend, samostatná práca

8.11.-10.11.2019 – 2.víkendMiesto školenia

Hotel Most Slávy, Ul. 17. novembra, Trenčianske Teplice, https://www.hotelmostslavy.sk/


Školenie začína 4.10.2019 o 16:00 h. a končí 6.10.2019 o 14:00 h.


Školiteľky

Mgr. Lenka Mihalicová, Mgr. Ivana Frívaldská


Účasť na školení je limitovaná na 20 vybraných osôb. Školenie je bezplatné, hradíte si iba cestovné výdavky.Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Kubelová, gabriela.kubelova@iuventa.sk

Odkaz

www.iuventa.sk