Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne bolo zriadené ako kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Zriaďovacou listinou Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 1. júla 2007. Hlavným predmetom našej činnosti je sprostredkovať informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbovať vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín a k starostlivosti o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Vychovávať umením a k umeniu. Vyhľadávať, uchovávať, ochraňovať, sprístupňovať, tvorivo využívať a rozvíjať nehmotné kultúrne dedičstvo. Organizovať postupové súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy, výchovno-vzdelávacie, prezentačné, súťažné podujatia, neformálne vzdelávanie v kultúrno-osvetovej oblasti. Rozvíjať kultúrnu identitu a medzikultúrny dialóg na regionálnej a miestnej úrovni, rozvíjať kultúrny potenciál regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Naša územná pôsobnosť sa vzťahuje na mestá a obce okresu Komárno. Spolupracujeme so všetkými obcami nášho okresu, kultúrnymi organizáciami, školami, občianskymi združeniami, Centrami voľného času. Pripravujeme pre nich podujatia, ktoré vyplnia voľný čas všetkým vekovým kategóriám.

Podpora rozvoja tvorivosti v pracovnom prostredí

09.10.2019 09:00 - Komárno

Popis

 

Miesto konania

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho č. 2, 945 01 Komárno


Kontaktná osoba

Mgr. Viera Vlčková

Telefón: 035 7603783

Email: riaditel@ros-komarno.sk

Odkaz

www.ros-komarno.sk