Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2020 / Bratislavský kraj

23.10.2020 10:00 - Bratislava

Popis

Regionálna koordinácia vzdelávania dospelých v Bratislavskom kraji?  


Úvodné vstupy:

  • Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
  • Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., REFERNET
  • Ing. Ivana Studená, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
  • Mgr. Marta Jendeková, M.A., riaditeľka Academia Istropolitana Nova
  • Mgr. Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC)

Regionálne okrúhle stoly budú zamerané na existujúcich aktérov a budú smerovať k vytvoreniu platformy vzdelávania dospelých na úrovni krajov. Skúsenosti z vyspelých krajín poukazujú na potrebu regionálnej koordinácie vzdelávania dospelých, ktorá zatiaľ v podmienkach Slovenskej republiky nie je realitou. Zmapovaním aktérov vzdelávania dospelých, vytvorením registra inštitúcií, ich oslovením k spolupráci, medializáciou, poskytnutím podpory pri networkingu a vytvorením koordinačnej jednotky chceme vytvoriť podmienky na naštartovanie procesov tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých.


REGISTRÁCIA /  Podujatie bude prebiehať prostredníctvom Zoom: kliknite na link 


Predpokladaná dĺžka trvania: 10:00 - 12:30

Odkaz

www.aivd.sk