Galantské osvetové stredisko

Galantské osvetové stredisko je príspevková organizácia zriadená Trnavským samosprávnym krajom, ktorej poslaním je zvyšovať kultúrnu a vzdelanostnú úroveň a prispievať k utváraniu kultúrneho života vo svojom regióne.

Odborný seminár pre dospelých v oblasti umeleckého prednesu

19.10.2016 08:30 - Galanta

Popis

Miesto konania: Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta


Kontaktná osoba: Bc. Ivana Balušíková

Tel.: 0902/904 201

Email: osveta_galanta@zupa-tt.sk


Galantské osvetové stredisko je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. V súlade so Zákonom o osvetovej činnosti a na základe záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispieva k rozvoju ich osobnosti a k utváraniu kultúrneho spôsobu života, čím zvyšuje kultúrno-vzdelanostnú úroveň občanov a napomáha rozvoju kultúry vo svojom regióne. Rozvíja záujmovú umeleckú činnosť, organizuje postupové súťaže, festivaly a prehliadky jednotlivcov a súborov ZUČ, realizuje výchovno-vzdelávacie podujatia, semináre, workshopy a tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie. Je členom Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií (AKOI).

Odkaz

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/