Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Národný okrúhly stôl - Vzdelávanie dospelých 2022

11.11.2022 09:00 - Bratislava

Popis

Diskusia zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých.  


Termín konania:

11.11.2022 o 09:00 hod.


Miesto konania:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9, Bratislava


Národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2022 - pozvaní:

 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD)
 • Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií (AKOI)
 • Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD)
 • Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)
 • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI)
 • Ministerstvo kultúry SR (MK SR)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
 • Ministerstvo vnútra SR (MVSR)
 • Národná agentúra Erasmus +
 • Implementačná agentúra MPSVR
 • Inštitút vzdelávacej politiky
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií - Ambrela
 • Republiková únia zamestnávateľov (RUZ)
 • Sekcia fondov EÚ
 • Slovenská akadémia vied (SAV)
 • Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie (SAACV)
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • Únia miest Slovenska (ÚMS)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZPKPRK)

REGISTRÁCIA  (do 8.11.2022)


Ostatný Národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých sa uskutočnil 19. novembra 2021 v Bratislave (video).

Diskutujúci v rámci okrúhleho stola sa zhodli na potrebe riešiť otázky:

- ukotvenia vzdelávania dospelých vo vzdelávacom systéme SR a nastavenia správnej  terminológie: zavedenia pojmu vzdelávanie dospelých do legislatívy;

- chýbajúcich dát o vzdelávaní dospelých (zmapovať aj finančný objem v sektore vzdelávania dospelých - rezort školstva by mal s návrhom osloviť Inštitút finančnej politiky MF SR)

- vytvorenia nadrezortnej koordinácie VD: rada vlády pre vzdelávanie dospelých

- vytvorenia regionálnej koordinácie VD: regionálna rada pre VD

- uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

- zabezpečenia kvality v sektore vzdelávania dospelých (vytvorenie registra vzdel. inštitúcií, aplikácie na hodnotenie)

- zavedenia finančných nástrojov na podporu vzdelávania dospelých (inštitucionálna podpora, individuálne vzdelávacie účty)

- vyhodnotenia skúseností (napr. stratégií, organizačných zmien, projektov a národných projektov) a komunikovať aj to, čo sa nepodarilo

Predstavená bola Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva 2021-2030. 

Odkaz

www.aivd.sk