Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR (ďalej len SPdS SAV) ako stavovská organizácia vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, učiteľov rôznych stupňov škôl organizuje každé dva roky v spolupráci s vybranou fakultou SR pre svojich členov, odborníkov z odboru PEDAGOGIKA, SOCIÁLNA PEDAGOGIKA, ANDRAGOGIKA a pre iných záujemcov vedecké podujatie o najaktuálnejších problémoch súčasnej vedy a praxe.

Medzinárodné dni pedagogiky a andragogiky

20.11.2020 09:00 - Bratislava

Popis

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR a Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. , ktorá sa uskutoční dňa 20. 11.2020 na FiF UK v Bratislave.


Cieľom jednotlivých oblastí je prezentovať najnovšie teoretické, empirické a praktické aspekty z odborov:

  • PEDAGOGIKA, z pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov,
  • SOCIÁLNA PEDAGOGIKA, z rozpracovania a uplatnenia kompetencií, funkcií a kooperácie sociálneho pedagóga v škole vo vzťahu k žiakom, učiteľom a rodičom.
  • ANDRAGOGIKA ako veda o celoživotnom učení a vzdelávaní

PROGRAM:

  1. sekcia: Pedagogika a jej súčasti v príprave budúcich učiteľov

Vedná disciplína PEDAGOGIKA participuje vo vzdelávaní budúcich učiteľov, inšpiruje sa mnohé roky inováciami a potrebami praxe, empirickými zisteniami. Participuje s mnohými odbormi, ktoré pedagogiku používajú (didaktici odborných predmetov a psychológovia). Touto konferenciou nám ide o prezentáciu PEDAGOGIKY, poukázanie jej dôležitosti v teórii a praxi. Táto sekcia by mala zviditeľniť, ktoré nosné disciplíny PEDAGOGIKY sú pre súčasnosť a budúcnosť školy potrebné. S akými praktickými skúsenosťami sa učitelia stretávajú a na čo ich vysokoškolská príprava nepripravuje. Mnohé podnety môžu vysokoškolskí pedagógovia získať od riaditeľov škôl, od učiteľov z praxe, ktorých môže obohatiť teoretické a empirické poznanie problémov učiteľstva doma a v zahraničí. Nejde o dokazovanie, čo je dôležitejšie, či teória, výskum alebo prax. Vychádzame z predpokladu, že všetky tri súčasti sú nevyhnuté. Preto si kladieme okrem uvedeného za cieľ hľadať spoločné porozumenie a obohatenie vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže.

  1. sekcia: Sociálna pedagogika - Školský sociálny pedagóg

Pedagogická disciplína SOCIÁLNA PEDAGOGIKA vznikla na prelome 19. a 20. storočia a ako prvý ju charakterizoval nemecký pedagóg Herman Nohl. Postupne sa etablovala z učebného predmetu na študijný odbor a vednú disciplínu. Jej existencia v európskych krajinách, spôsobila rozvoj tejto disciplíny na vysokých školách filozofického, pedagogického, humanitného, či teologického zamerania v SR najmä koncom 90. rokov. Odvtedy sa podarilo etablovať profesiu sociálny pedagóg ako pomáhajúcu profesiu do škôl, ale aj do iných rezortov.

Problémy súčasných škôl poukazujú na to, že existuje celý rad výchovných, sociálnych a problémov pochádzajúcich zo sociálneho prostredia. Preto chceme touto sekciou ponúknuť odborníkom pedagogiky vedeckú diskusiu o tom, že na pomoci deťom a mládeži participuje sociálna pedagogika, ktorá historicky ale aj podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch rieši interakciu sociálnych a výchovných problémov, dysfunkčné, disharmonické a sociálno patologické problémy detí a mládeže. V čom sú kompetencie sociálnych pedagógov v škole, s ktorými odborníkmi sociálni pedagógovia spolupracujú by mali priniesť príspevky a diskusia tejto sekcie.

 

  1. Sekcia: Andragogika v kontexte celoživotného vzdelávania a učenia sa

Od konštituovania Andragogiky ako samostatnej vednej disciplíny v rámci vied o výchove v Slovenskej republiky uplynulo 30 rokov. Jej korene siahajú do 19. storočia a prvý ju charakterizoval Alexander Kapp.

Skutočnú úlohu začala andragogika napĺňať až koncom 20. a začiatkom 21. storočia v súvislosti s realizovaním myšlienky celoživotného učenia sa a vzdelávania. Postupne sa rozšírila v celom svete, pričom evidujeme rozdiely v koncepciách jednotlivých predstaviteľov, resp. krajín. Isté znaky však možno považovať za spoločné: akademická inštitucionalizácia študijných programov edukácie dospelých, vedecká literatúra, medzinárodná spolupráca v oblasti teórie a praxe, požiadavky na kompetencie profesionálnych pracovníkov. Niektoré zmeny nastávajú v kurikule študijných programov, ktoré súvisia s ideou celoživotného učenia sa a vzdelávania.

Cieľom sekcie bude poukázať na nové úlohy Andragogiky v rámci celoživotného učenia sa a vzdelávania, poukázať na výsledky teoretických akademických výskumov a tiež empirických zistení.


Vedecký výbor konferencie:

doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc.,

doc. PhDr. Tomáš ČECH, PhD.,

PhDr. Silvia DONČEVOVÁ, PhD.,

prof. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD.,

doc. PhDr. Lenka HABURAJOVÁ ILAVSKÁ, PhD.,

doc. Mgr. Jakub HLADÍK, PhD.,

prof. Ing. Roman HRMO, PhD.,

prof. PhDr. Ewa JAROSZ, PhD.,

prof. PhDr. Viera KURINCOVÁ, CSc.,

prof. PhDr. Miroslav KRYSTOŇ, CSc.,

doc. PhDr. Jitka LORENZOVÁ, PhD.,

prof. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.,

PhDr. Jan MALINOWSKI, PhD.,

Mgr. Igor MARKS, PhD.

doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.,

doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc.,

prof. PhDr. Peter ONDREJKOVIČ, DrSc.,

doc. PhDr. Ivana PIROHOVÁ, PhD.,

PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, PhD.,

prof. PhDr. Jozef PŠENÁK, CSc.,

prof. PhDr. Karel RÝDL, PhD.,

doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc.,

prof. PhDr. Boguslaw ŚLIWERSKI, PhD.,

prof. PhDr. Alena VALIŠOVÁ, PhD.,

prof. PhDr. Marek WALANCZIK, PhD.,

prof. PhDr. Miron ZELINA, DrSc.,


Organizácia konferencie:

Podľa situácie COVID 19 a podmienok jednotlivých krajín (SR, ČR, Poľsko) sa konferencia uskutoční priamo na mieste FiF UK v Bratislave, Gondova 2, Bratislava.

V tom prípade si Vaše príspevky na konferenciu pripravte na 6 – 8 slide, aby sme utvorili priestor pre diskusiu (neodporúčame čítať celý príspevok, ale uviesť hlavné myšlienky a dať podnet pre diskusiu).

Ak budú sociálne kontakty zrušené v dôsledku COVID 19, budete o tom včas informovaní. Váš príspevok bude uverejnený v recenzovanom zborníku vedeckých štúdií z medzinárodnej konferencie SPdS SAV a FiF UK Bratislava.


Prihlasovanie na konferenciu: https://tinyurl.com/y2j5om9n

Ďalšie informácie 

Odkaz

https://spaeds.sk