Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

NÚCEM je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku.

Medzi základné úlohy NÚCEM patrí:

  • zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR,
  • zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami.

Medzinárodná konferencia TRACK-VET

23.10.2019 10:00 - Bratislava

Popis

Cieľom konferencie je diskutovať o riešeniach v súvislosti s rozvíjaním prierezových kľúčových kompetencií v systéme  formálneho vzdelávania, ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy (IVET a CVET) a prezentovať  skúsenosti šiestich európskych krajín: Rakúska, Francúzska, Lotyšska, Poľska, Nórska a Slovenska. Počas konferencie sa budú preberať rôzne aspekty rozvíjania prierezových kľúčových kompetencií, a to obzvlášť: ako sú tieto kľúčové kompetencie zadefinované  a špecifikované (explicitne aj implicitne) v osnovách odborného vzdelávania; ako sú zadefinované ciele vzdelávania s ohľadom na prierezové kľúčové kompetencie; ako sú tieto kľúčové kompetencie hodnotené a overované; aké riešenia, metódy a techniky sa používajú v národných systémoch (skúšky, portfóliá, atď.); kto je zodpovedný za vypracovanie metód a techník  hodnotenia.

Konferencia je zacielená na tvorcov politík jednak na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ďalej na národné agentúry, kľúčové zúčastnené strany ako napríklad: školy odborného vzdelávania a iných formálnych poskytovateľov odborného vzdelávania, na organizácie zamestnávateľov, odbory a organizačné zložky, ktoré sú zapojené do rozvíjania, hodnotenia prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom vzdelávaní a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave.  Konferencia je taktiež určená výskumníkom, akademikom, študentom a iným skupinám, ktorí sa zaujímajú o problematiku odborného vzdelávania v rámci národného a európskeho kontextu.


Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku, pričom bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenského jazyka.

Konferencia je organizovaná v rámci TRACK-VET projektu: “Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy”, ktorý je financovaný z projektu Erasmus+”framework”. Pre viac informácií navštívte stránku www.track-vet.eu.


Miesto konania

Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava, Slovensko


DRAFT PROGRAM

REGISTRÁCIA / REGISTRATION


 

Odkaz

https://www.nucem.sk