IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

Ľudské práva v práci s mládežou

11.12.2018 09:00 - Lučenec

Popis

Miesto konania: Lučenec (Hotel Pelikán)


Termín: 11. 12. - 14. 12. 2018


Uzávierka prihlášok: 3. december 2018


Prezenčné školenie, ktoré ponúka základnú orientáciu v oblasti ľudských práv a výchove k ľudským právam prostredníctvom práce s mládežou. Spoločne budeme objavovať metodické prístupy a vzdelávacie nástroje, ktoré obohatia vašu prácu a hľadať odpovede na aktuálne otázky, ktoré zaujímajú aj mladých ľudí, s ktorými pracujete.

Pracujete s mládežou a chcete vniesť do svojej práce tému ľudských práv? Je pre vás oblasť ľudských práv málo prebádanou oblasťou ale cítite, že sa jej nemôžete vyhýbať? Chcete si byť istí, že Vaša každodenná prax má ľudskoprávny rozmer? Potom je toto školenie práve pre Vás!


Ciele aktivity:

Cieľom školenia je predstaviť využitie metodiky vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou ako nástroja pre:

- zvyšovanie vlastnej citlivosti k ľudským právam,

- riešenie výziev a problémov v každodennej praxi v práci s mladými ľuďmi,

- posilňovanie kompetencií pre demokratickú kultúru,

- zvýšenie povedomia mladých o ich právach,

- budovanie rešpektu mladých k právam ostatných,

- podporu solidarity mladých k tým, ktorým sú práva upierané,

- rozvoj európskeho a globálneho občianstva,

- prehlbovanie hodnôt demokratickej spoločnosti u mladých ľudí, ako napríklad hodnoty rovnosti, tolerancie a solidarity.


Hlavnou témou školenia budú ľudské práva ako historický a spoločenský fenomén: kde je ich pôvod, aký je ich význam v našom každodennom živote, aké sú to vlastne práva, kto ich má a kto nie. Počas vzdelávania sa budeme venovať aj téme kritického myslenia a jeho významu pre dodržiavanie ľudských práv.


Diskusiami, prezentáciami a inými nástrojmi neformálneho vzdelávania budeme rozvíjať nielen vaše poznatky o ľudských právach, ale aj kompetencie využívať metódu vzdelávania k ľudským právam vo vašej praxi, aby sme tak mohli spoločne budovať spoločnosť, v ktorej sú ľudské práva v centre záujmu.


Čo absolvovaním školenia získate?

Absolvent/absolventka získa základný prehľad v problematike ľudských práv ako právneho a spoločenského konceptu;

porozumie základným princípom a hodnotám, na ktorých stojí koncept ľudských práv z európskeho a globálneho pohľadu;

získa potrebné vedomosti a základné zručnosti potrebné k vzdelávaniu k ľudským právam;

rozvinie svoje pozitívne postoje a možnosti ich prenosu do práce s mládežou;

zmapuje a porozumie aktuálnym výzvam v oblasti ľudských práv v každodennej praxi v práci s mládežou a získa základné nástroje na zaobchádzanie s týmito výzvami;

osvojí si problematiku scitlivovania voči ľudským právam a porozumie každodenným situáciám, v ktorých sú ohrozované ľudské práva zraniteľných skupín;

vytvorí si praktický plán vlastného rozvoja v oblasti získavania ďalších zručností a možnosti sieťovania s podobne zameranými organizáciami a jednotlivcami;

vyskúša si zážitkové aktivity, ktoré následne dokáže samostatne uplatniť v práci s mládežou, prípadne upraviť si ich pre špecifické prostredie, cieľovú skupinu a jej záujmy/problémy;

získa prehľad o dostupných vzdelávacích nástrojoch, tematických portáloch či sieťach, kde môže hľadať nové vzdelávacie materiály, projekty či kontakty na organizácie venujúce sa ľudským právam.


Cieľová skupina:

Dovŕšených min. 18 rokov:

pracovníci/čky s mládežou,

terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky,

pracovníci/čky komunitných centier,

študenti/tky pedagogiky (VŠ i SŠ),

mládežnícki lídri/študentské líderky (napr. zo žiackych školských rád, obecných rád mládeže, atď.),

pracovníci/čky detských domovov,

učitelia/učiteľky.


Počet účastníkov: 25 účastníkov zo Slovenska.


Náklady spojené s účasťou na školení:

ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov medzinárodného projektu KA3 Národných agentúr Erasmus+ „Youth for Human Rights“, cestovné náklady si hradia účastníci sami.


Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Ujházyová
tel.: +421 2 592 96 706
e-mail: michaela.ujhazyova@iuventa.sk


PRIHLÁŠKA

LETÁK

Odkaz

https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/ludske-prava-v-praci-s-mladezou.alej?eventid=999