IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

Ľudské práva v práci s mládežou

29.11.2018 09:00 - Košice

Popis

Prezenčné školenie, ktoré ponúka základnú orientáciu v oblasti ľudských práv a výchove k ľudským právam prostredníctvom práce s mládežou. Spoločne budeme objavovať metodické prístupy a vzdelávacie nástroje, ktoré obohatia vašu prácu a hľadať odpovede na aktuálne otázky, ktoré  zaujímajú aj mladých ľudí, s ktorými pracujete.


Termín školenia: 
29. november – 2. december 2018 (Košice)


Cieľom školenia je predstaviť využitie metodiky vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou ako nástroja pre: - zvyšovanie vlastnej citlivosti k ľudským právam, - riešenie výziev a problémov v každodennej praxi v práci s mladými ľuďmi, - posilňovanie kompetencií pre demokratickú kultúru, - zvýšenie povedomia mladých o ich právach, - budovanie rešpektu mladých k právam ostatných, - podporu solidarity mladých k tým, ktorým sú práva upierané, - rozvoj európskeho a globálneho občianstva, - prehlbovanie hodnôt demokratickej spoločnosti u mladých ľudí, ako napríklad hodnoty rovnosti, tolerancie a solidarity.


Hlavnou témou školenia budú ľudské práva ako historický a spoločenský fenomén: kde je ich pôvod, aký je ich význam v našom každodennom živote, aké sú to vlastne práva, kto ich má a kto nie. Počas vzdelávania sa budeme venovať aj téme kritického myslenia a jeho významu pre dodržiavanie ľudských práv. Diskusiami, prezentáciami a inými nástrojmi neformálneho vzdelávania budeme rozvíjať nielen vaše poznatky o ľudských právach, ale aj kompetencie využívať metódu vzdelávania k ľudským právam vo vašej praxi, aby sme tak mohli spoločne budovať spoločnosť, v ktorej sú ľudské práva v centre záujmu.


Čo absolvovaním školenia získate?

Absolvent/absolventka získa:

základný prehľad v problematike ľudských práv ako právneho a spoločenského konceptu;

porozumie základným princípom a hodnotám, na ktorých stojí koncept ľudských práv z európskeho a globálneho pohľadu;

potrebné vedomosti a základné zručnosti potrebné k vzdelávaniu k ľudským právam;

rozvinie svoje pozitívne postoje a možnosti ich prenosu do práce s mládežou;

zmapuje a porozumie aktuálnym výzvam v oblasti ľudských práv v každodennej praxi v práci s mládežou a získa základné nástroje na zaobchádzanie s týmito výzvami;

osvojí si problematiku scitlivovania voči ľudským právam a porozumie každodenným situáciám, v ktorých sú ohrozované ľudské práva zraniteľných skupín;

vytvorí si praktický plán vlastného rozvoja v oblasti získavania ďalších zručností a možnosti sieťovania s podobne zameranými organizáciami a jednotlivcami;

vyskúša si zážitkové aktivity, ktoré následne dokáže samostatne uplatniť v práci s mládežou, prípadne upraviť si ich pre špecifické prostredie, cieľovú skupinu a jej záujmy/problémy;

prehľad o dostupných vzdelávacích nástrojoch, tematických portáloch či sieťach, kde môže hľadať nové vzdelávacie materiály, projekty či kontakty na organizácie venujúce sa ľudským právam. 


Cieľová skupina: Dovŕšených min. 18 rokov

- pracovníci/čky s mládežou 
- terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky 
- pracovníci/čky komunitných centier 
- študenti/tky pedagogiky (VŠ i SŠ) 
- mládežnícki lídri/študentské líderky (napr. zo žiackych školských rád, obecných rád mládeže, atď.) 
- pracovníci/čky detských domovov - učitelia/učiteľky


Registračný formulár

Informačný plagát


Kontaktná osoba: michaela.ujhazyova@iuventa.sk 

Odkaz

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/ludske-prava-v-praci-s-mladezou.alej?ind=2