Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra andragogiky garantuje štúdium v odbore Andragogika vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia - v dennej i externej forme: - bakalársky študijný program (Bc.) - magisterský študijný program (Mgr.) - doktorandský študijný program (PhD.) Študijný odbor Andragogika sa na katedre rozvíja v kontexte s najnovšími teoretickými poznatkami tejto vednej disciplíny. Študenti si na príslušných stupňoch svojho štúdia osvojujú teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti systematickej andragogiky, ako aj z oblasti aplikovaných andragogických disciplín: profesijná, sociálna a kultúrna andragogika.

Kritické myslenie ako kľúčová zručnosť pre celoživotné učenie

19.10.2016 10:00 - Banská Bystrica

Popis

Interaktívny workshop, v ktorom prostredníctvom rôznych aktivít budú účastníci rozvíjať svoje kritické myslenie.​ Kritické myslenie je jedným z hlavných východísk pre učenie (sa) a vzdelávanie.

Cieľom workshopu je rozvoj kritického myslenia, ktoré je považované za kľúčovú zručnosť, ktorá môže prispieť k úspešnému životu v spoločnosti.


REGISTRÁCIA: Na workshop je potrebná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Počet miest je obmedzený. V ponuke sú dva termíny podujatia (10:00 - 11:00, 14:00 - 15:00).


Miesto konania:

Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, miestnosť C 022


Kontaktná osoba:

Veronika Prokešová

Tel.: 048/4464618

Email: veronika.kupcova@umb.sk

Odkaz

http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/