Národné osvetové centrum (NOC)

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. Hlavná činnosť Národného osvetového centra je: - podpora rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej úrovni, - mapovanie kultúrneho potenciálu regiónov Slovenskej republiky a podpora spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí, - šírenie informácií o aktuálnom stave a vývoji regionálnej a miestnej kultúry, ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, - podpora rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, - neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov, - realizácia výskumu s dôrazom na sociologický výskum kultúry, umenia a médií, - koordinácia úloh štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, - zabezpečenie činnosti pracoviska pre národný register kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva, - zabezpečenie plnenia úloh Európskeho kontaktného bodu, - zabezpečenie činnosti multikultúrneho centra.

Ja & my v konfliktných situáciách

26.11.2020 10:00 - Banská Štiavnica

Popis

"Myslené ešte nie je povedané, povedané ešte nie je počuté, počuté ešte nie je pochopené, pochopené ešte nie je akceptované, akceptované ešte nie je chcené, chcené ešte nie je vykonané, vykonané ešte nie je uchované.“ (Martin Scherpner). Online workshop - interné a rezortné vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúry, ktorou sa NOC pripája k iniciatíve Týždeň celoživotného učenia 2020.


Workshop bude vedený interaktívnou formou na nasledovné témy v dvoch termínoch 12. 11. 2020 (10 h - 12 h) a 26.11.2020 (10 h - 12 h).

POZVÁNKA


Čo je konflikt a prečo sa ľudia boja konfliktov. Mýty o konfliktoch. Fázy konfliktu a faktory ovplyvňujúce priebeh konfliktu. Delenie konfliktov podľa zdroja konfliktu. Možné spôsoby riešenia konfliktu. Druhy správania a konania v konflikte. Zázračná veta v konfliktných situáciách.


Lektorka: Mgr. Emília Jányová Lopušníková


Kontaktná osoba: PhDr. Veronika Vasilová, PhD.

Tel.: 0918 817 134

Email: veronika.vasilova@nocka.sk

Odkaz

https://www.nocka.sk