IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

IUVENTA - neformálne k úspechu mladých

13.10.2017 10:00 - Bratislava

Popis

Dátum a čas konania:

13. 10. 2017  / 10.00 - 18.00 hod.


Miesto konania:

IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava


POZVÁNKA 

INFORMAČNÝ PLAGÁT


Kontaktná osoba

Mgr. Alena Pastorková

Telefón: 0907/737 928

Email: alena.pastorkova@iuventa.sk


Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie „IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“, ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2017 v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, Bratislava v čase od 10.00 do 18.00 hod..

Prvá časť programu je určená pre študentov, pedagógov a pracovníkov s mládežou v čase od 10:00 do 13:00 hod.:
10:00 - 10:15  Úvod – otvorenie, oficiálne príhovory:

  • PhDr. Ivan Hromada, PhD., riaditeľ Odboru mládeže MŠVVaŠ SR
  • Mgr. Javer Gusejnov, riaditeľ Kancelárie GR IUVENTY

10:15 - 13:00  Prezentácia aktivít IUVENTY a činností neziskových organizácií pracujúcich s mládežou vo foyer budovy formou informačných stánkov
10:15 - 13:00  Sprievodný program pre študentov

  • interaktívne tematické stanovištia
  • koncert Akadémie Spevu Slovakia

Prosíme Vás o výber 20 študentov za Vašu školu a o potvrdenie účasti na iuventa@iuventa.sk do 4.10.2017. V prípade väčšieho záujmu nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedeného mailu.

 

Druhá časť programu je určená pre pedagógov, pracovníkov s mládežou a odborných pracovníkov pre štátnu politiku v oblasti mládeže v čase od 14:00 do 18:00 hod. formou paralelných workshopov.  

12:30 - 14:00  Networking lunch pre prezentujúce organizácie
14:00 - 16:30  WORKSHOPY:
14:00 - 14:45  Workshop č. 1 „Ľudské práva zážitkovou formou“ 
Oddelenie ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pripravuje dvojdňové zážitkové vzdelávania pre žiakov stredných škôl, ktoré budú realizované v budúcom roku. Na tomto workshope budú predstavené ukážky plánovaných aktivít založených na metodike zážitkového vzdelávania. Účastníci workshopu sa oboznámia s témami plánovaného vzdelávania a získajú inšpiráciu pre vlastné aktivity so žiakmi a mládežou v oblasti vzdelávania k ľudským právam.

14:45 - 15:00  prestávka (15 min.)

15.00 - 16.30   Workshop č. 2 „Perspektívy neformálneho vzdelávania pri hľadaní riešení utečeneckej krízy v Európe“ (Oddelenie ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu IUVENTY)
Veľký podiel medzi migrantmi a utečencami tvoria práve deti a mladí ľudia, pre ktorých je toto obdobie života charakteristické traumatickými zážitkami, stratou domova či neistotou. Práve preto pri utečeneckých táboroch v Grécku, Taliansku či Francúzsku vznikajú iniciatívy zamerané na poskytovanie neformálneho vzdelávania v rôznych oblastiach.
Na tomto workshope Vám o svojich skúsenostiach s pôsobením v utečeneckom tábore v Themopylách v Grécku porozpráva Alaa Jnaid zo Sýrie a Oscar Bergamin zo Švajčiarska. Alaa Jnaid sa po tom, ako si sám prešiel cestou utečenca a získal azyl v Holandsku, rozhodol založiť Happy Caravan, malú iniciatívu, ktorej pôvodným cieľom bolo vrátiť deťom v táboroch kúsok šťastia. Oscar Bergamin, novinár a humanitárny pracovník, pôvodne priviezol do Happy Caravanu zbierku kníh, no nakoniec sa stal jeho súčasťou.
 

 
 
 

14:00 - 14:45  Workshop č. 3 „Ako sa vzdelávať neformálne“ (Národná agentúra Erasmus+, lektor Miloš Ondrášik)  
Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti potrebné pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.
Rozvoj a uznanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je jednou z dlhodobých priorít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, nakoľko veríme, že je to dôležitý nástroj rozvoja mladých ľudí, aby sa dokázali lepšie uplatniť v ich ďalšom živote. Viac o ňom sa dozviete na školení s lektorom Milošom Ondrášikom. 

14.45 - 15:15   Prestávka (30 min.)

15.15 - 16.00   Workshop „Ako sa vzdelávať neformálne“ (Národná agentúra Erasmus+)

 

14.00 - 14.45   Workshop č. 4 „Projektová logika“ (Odbor podpory práce s mládežou) 
V prvej časti workshopu Vás pracovníci Odboru podpory práce s mládežou oboznámia s možnosťami grantovej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež“, napr. aké Výzvy sú očakávané v najbližšom období, aké sú podmienky pre získanie grantu, a pod. V druhej časti workshopu Vám predstavia akreditované vzdelávacie programy pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktoré sú dostupné ešte v tomto roku v rámci celého Slovenska. Zároveň sa dozviete, aké kompetencie môžete týmto neformálnym vzdelávaním získať. Workshop bude prebiehať formou ukážky vzdelávania. Facilitátorom bude školiteľ a regionálny koordinátor v Trnavskom kraji, pán Marián Cipár

14.45 - 15:15   Prestávka (30 min.)

15.15 - 16.00   Workshop „Projektová logika“ (regionálny koordinátor z Trnavy, Marián Cipár)              

 

17:00 - 18:00   Divadelné predstavenie v malej divadelnej sále IUVENTY pre účastníkov workshopov

  • Divadlo bez domova – divadelná hra s názvom KUCA PACA 
    Hravá herecká koláž ukazuje, že v živote ľudí, ktorí sa snažia odraziť od dna, nie je len strach z budúcnosti, ale aj patričná dávka humoru, bojovnosti a pozitívneho myslenia. KUCA PACA je inscenácia, prostredníctvom ktorej zistíte, že slovo bezdomovec je len nálepka. Nálepka, ktorú človek síce nosí, ale jeho ľudská hodnota sa tým nezmenšuje.

Na jednotlivé workshopy sa môžu prihlásiť pedagógovia, pracovníci s mládežou a odborní pracovníci pre štátnu politiku v oblasti mládeže na tomto linku:

Ľudské práva zážitkovou formou

„Perspektívy neformálneho vzdelávania pri hľadaní riešení utečeneckej krízy v Európe“  

Workshop: „Ako sa vzdelávať neformálne“ 

Projektová logika

Divadlo

Nakoľko je počet účastníkov na workshopy a divadelné predstavenie limitovaný, prosíme o Vašu registráciu do 4.10.2017.

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.
 
Naše podujatie sa koná v rámci sprievodného programu Týždňa celoživotného učenia, ktoré organizuje AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike. Cieľom je do podpory vzdelávania detí a študentov zapojiť v čo najväčšej miere školy a pedagógov a poskytnúť cenné informácie o úspešných projektoch programu Erasmus+ a jednotlivých odboroch IUVENTY.
 
Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Pôvodný Erasmus naštartoval svoje pôsobenie v roku 1987. Za posledných 30 rokov sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľudí. Otvorením programu dostali mnohí ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych spoločenských vrstiev možnosť študovať, školiť sa, vykonávať dobrovoľnícku službu, spolupracovať na medzinárodných projektoch a získať nové skúsenosti v zahraničí.
 
Eurodesk Slovensko je sieť miestnych a regionálnych partnerov, neziskových organizácií, ktoré zhromažďujú a ponúkajú kvalitné európske informácie „na mieru“.
 
Odbor podpory práce s mládežou administruje grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Programy PRE MLÁDEŽ), koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže, plní úlohy vyplývajúce zo základných materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži a poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
 
Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečuje koncepčné, organizačné a administratívne aktivity v oblasti predmetových olympiád a postupových súťaží. V rámci svojej prezentácie budú pracovníci odboru informovať o možnostiach zapojiť sa do predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktoré sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike.
 
Oddelenie ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu zabezpečuje koordináciu a implementáciu jednotnej koncepcie v oblasti ľudskoprávnej výchovy mladých ľudí, ktoré sú realizované v rámci jednotlivých odborov IUVENTY a pripravuje vzdelávacie aktivity k témam súvisiacich s prevenciou extrémizmu a xenofóbie.

Odkaz

https://www.iuventa.sk