Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. V regiónoch bude komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Oba nosné projekty sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Vytvorenie Národných podnikateľských centier v rámci Slovenska umožní poskytovanie služieb komplexnejším a účinnejším spôsobom v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Inovácie na tretiu - ekologické, sociálne a digitálne

04.12.2018 16:00 - Bratislava

Popis

Chcete inovovať váš biznis a hľadáte inšpiráciu? Inovovať neznamená len vymýšľať vynálezy, každá inovácia by mala nasledovať hneď po objavení hodnoty. Dozviete sa prečo je dôležité inovovať a ako prísť na niečo prelomové. Získate cenné rady a tipy ako byť krok pred konkurenciou.


PROGRAM

16:00 – 17:00: S Jurajom Blichárom sa za 60 minút pozriete na proces inovovania od základu - z pohľadu tých, ktorí za to platia - používateľov. Ukáže vám, ako začať s inováciami hneď zajtra, cez konkrétny proces a lean uvažovanie.

17:00-18:00: Juraj Gombík vám porozpráva, ako podnikať ekologicky a zodpovedne. Dozviete sa, ako správne redukovať odpad, aké boli začiatky podnikania v obchode Vani (eko-čapovaná drogéria) a čo bolo prvotným impulzom k založeniu takejto prevádzky. Odovzdá vám svoje poznatky a skúsenosti z podnikania, teda realita verzus teória.

18:00 – 19:00: Tomáš Horváth vám prezradí, aké boli začiatky jeho podnikania, a aká je ich situácia v súčasnosti. Priblíži vám, ako vznikol koncept projektu recyklovaného šatstva, ktoré sa mení na dizajnové kúsky. Ako vznikla eko-sociálna značka sobi.eco, a spolupráca s dielňami, ktoré zamestnávajú zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.

19:00 – 20:00: Zuzana Božíková s kolegom vám predostrie vznik konceptu Slido, webovej aplikácie na podporu interaktivity s publikom, ktorá bola doteraz použitá na viac ako 160 000 eventoch. Dozviete sa, aké boli impulzy k samotnému vytvoreniu tejto aplikácie a aké mali počiatočné problémy.


KEDY?

4.12.2018, 16:00 – 20:00 hod.


KDE? 

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum, Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava


PRIHLÁSENIE / NEPODNIKATELIA

PRIHLÁSENIE / PODNIKATELIA


KONTAKTY

NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk

PODNIKATELIA: rp@npc.sk


Ukončenie registrácie: 3.12.2018 do 15:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.


KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

Juraj Blichár je manažér dodávky v Lighting Beetle*, najväčšom UX štúdiu na Slovensku. Venuje sa budovaniu tímov a nastavovaniu spoluprác podľa lean a agile procesov. Aktuálne sa realizuje v projektoch zo štátneho a korporátneho prostredia a spolupracuje s tímami z poisťovne Dôvera, Orange Slovensko, NASES, Tatra banky či HB Reavis.

Juraj Gombík je spoluzakladateľ obchodu Vani na trhovisku Miletičova v Bratislave, ktorý sa rozhodol podnikať v oblasti bezobalovej drogérie a zero waste. Ma dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodu na domácom aj zahraničnom trhu, a taktiež ako nákupca na globálnej úrovni v priamom a nepriamom nákupe.

Tomáš Horváth je skúsený manažér, koordinátor rozvojových a humanitárnych projektov, konzultant národných stratégií a odborník na neziskový sektor. Je zakladateľ eko-sociálnej značky sobi.eco a absolvent medzinárodných programov OSN zameraných na udržateľné riešenia. V roku 2017 bol vybraný ako jeden z 1000 inovátorov z celého sveta na prvé podujatie UNLEASH Laboratory (Dánsko), zamerané na ciele udržateľného rozvoja a Agendu 2030 OSN.

Zuzana Božíková je vedúcou vzdelávania klientov a kreatívec v Slido. Začala svoju kariéru ako skorý člen teamu GLOBSEC konferencie, ktorá vyrástla na jedno z najdôležitejších fór pre geopolitiku a obranu. Ďalšie skúsenosti získala v talentovom programe firmy Dell, a neskôr ako excel tréner. Je tiež zapojená do facilitovania interných stretnutí, moderovaní konferencií a vedenia Masterclasses-vzdelávacie stretnutia v mestách Toronto, Londýn, Sydney.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: 

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. 

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - PODNIKATELIA: 

Účastník musí byť podnikateľ: 

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).


Prečo iba Bratislavský kraj? 

Tento networking – podpora sieťovania sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Odkaz

https://www.npc.sk/ms/content/show_article/219