Galantské osvetové stredisko 

Galantské osvetové stredisko je kultúrno-výchovné zariadenie, ktoré je od 1.4.2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a sídli v budove Domu Matice slovenskej v Galante. Je právnickou osobou, ktorá v súlade so Zákonom o osvetovej činnosti, na základe záujmu a tvorivých schopností ľudí prispieva k rozvoju ich osobností a k utváraniu kultúrneho spôsobu života, čím zvyšuje kultúrno-vzdelanostnú úroveň občanov v regióne Galanta. Predmetom činnosti osvetového strediska je organizovať tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, poskytovať poradenské služby realizátorom osvetovej činnosti, sprostredkúvať informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky. Prehlbovať vzťah k vlastnému štátu a ku kultúrnej identite národa, rozvíjať kultúru národnostných menšín a etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ), organizovať postupové regionálne, krajské, celoštátne a medzinárodné súťaže, festivaly a prehliadky súborov ZUČ a výchovno-vzdelávacie podujatia.

História na dlani - potulky dejinami Galanty 

22.10.2019 15:00 - Galanta

Popis

Prednášajúci:

historik Juraj Pekarovič


Miesto konania:

Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 GALANTA


Kontaktná osoba:

Mgr. Ingrid Láng

Telefón: 031/ 780 26 21

Email: osveta_galanta@zupa-tt.sk


 

Odkaz

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/