Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. V regiónoch bude komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Oba nosné projekty sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Vytvorenie Národných podnikateľských centier v rámci Slovenska umožní poskytovanie služieb komplexnejším a účinnejším spôsobom v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Handmade - biznis plán pre kreatívcov a výrobcov

11.12.2018 18:00 - Bratislava

Popis

Ak podnikáte v kreatívnej sfére alebo plánujete začať podnikať v tejto oblasti, mali by ste mať vypracovaný základný podnikateľský plán. Taký, ktorý zohľadňuje všetky špecifiká malovýrobcu, či umelca. Stále ho nemáte? Pomôžeme vám lepšie sa zorientovať v tom, ako si pripraviť podklady pre váš biznis plán a čo všetko potrebujete zvážiť pri jeho tvorení.


ČO SA DOZVIETE:

- čo je to biznis plán a aké typy biznis plánov existujú?

- čo všetko potrebujete zvážiť pri tvorení biznis plánu?

- ako správne nastaviť ciele biznis plánu?

- prehľad konkurencie

- zdroje financovania 

- finančný a marketingový plán

- plán B


KTO JE VÁŠ LEKTOR? 

Mgr. Veronika Bošková pôsobí ako marketingový konzultant a zameriava sa na kreatívny sektor a malovýrobcov. Pomáha začínajúcim podnikateľom premeniť ich hobby na podnikanie a osamostatniť sa. Profesne sa venuje oblasti online marketingu, grafickému dizajnu a strategickému marketingu. Organizuje tiež vzdelávací event pre tvorcov - Handmade konferenciu a v minulom roku jej vyšla prvá kniha s názvom Úspešné handmade podnikanie.


KEDY?

11.12.2018, 18:00 - 20:00 hod.


KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava


PRIHLÁSENIE / PODNIKATELIA

PRIHLÁSENIE / NEPODNIKATELIA 


Ukončenie registrácie: 10.12.2018 do 15:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.


KONTAKTY 

NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk

PODNIKATELIA: rp@npc.sk


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: 

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. 

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.


Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - PODNIKATELIA: 

Účastník musí byť podnikateľ: 

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).


Prečo iba Bratislavský kraj? 

Tento networking – podpora sieťovania sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Odkaz

https://www.npc.sk/ms/content/show_article/218