Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. História vzniku Národného osvetového centra sa viaže až do roku 1953. Hlavná činnosť Národného osvetového centra je: - podpora rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej úrovni, - mapovanie kultúrneho potenciálu regiónov Slovenskej republiky a podpora spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí, - šírenie informácií o aktuálnom stave a vývoji regionálnej a miestnej kultúry, - ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, - podpora rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, - neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov, - realizácia výskumu s dôrazom na sociologický výskum kultúry, umenia a médií, - koordinácia úloh štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, - zabezpečenie činnosti pracoviska pre národný register kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva, - zabezpečenie plnenia úloh Európskeho kontaktného bodu, - zabezpečenie činnosti multikultúrneho centra V-klub a ďalšie.

Festival neprofesionálneho umenia Tvor•BA 2019

24.10.2019 09:00 - Bratislava

Popis

Multižánrový festival, na ktorom sa stretávajú najlepší neprofesionálni umelci Slovenska

Priestor pre umenie, vzájomné inšpirácie a radosť z tvorivosti prináša do Bratislavy festival Tvor•BA. Jeho súčasťou sú workshopy, tvorivé dielne, koncerty, výstavy, filmové projekcie, divadelné a folklórne predstavenia, kde sa prezentujú víťazi celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Tvor•BA je pre všetkých, ktorí majú radi umenie a tiež pre všetkých tých, ktorí majú talent a chuť robiť umenie.


PROGRAM


Kontakt

Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava

tvorba@nocka.sk

+421 918 817 142

Odkaz

http://www.tvor-ba.sk