Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. V regiónoch bude komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Oba nosné projekty sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Vytvorenie Národných podnikateľských centier v rámci Slovenska umožní poskytovanie služieb komplexnejším a účinnejším spôsobom v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

DIY: Balzam na pery

04.12.2018 16:30 - Bratislava

Popis

Chceli by ste si vyrobiť vlastný prírodný balzam na pery? Tak príďte na náš workshop a my vás naučíme ako na to. A ukážeme vám prácu lasera, ktorý vám vygravíruje dizajn podľa vašich predstáv.


ČO VŠETKO BUDEME ROBIŤ? 

Prejdeme si s vami základy 2D modelovania v programe Corel Draw, od vytvorenia prvej digitálnej krivky, až po hotové 2D návrhy vášho dizajnu. Následne si ukážeme prácu lasera, ktorý vyreže navrhnuté dizajny do obalu na balzam. Počas toho, ako bude pracovať laser, si pripravíme vlastný prírodný balzam. Večer ukončíme testovaním, pričom každý účastník si svoj výrobok môže zobrať domov.


KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 4. decembra 2018 v čase od 16:30 do 20:30 hod.


KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point - Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, 

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 BratislavaREGISTRÁCIA PRE NEPODNIKATEĽOV

REGISTRÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

 

 


Ak ste sa už ako podnikateľ registrovali do NPC, vyplňte žiadosť.


MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.


NEZABUDNITE SI PRINIESŤ: 

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní

- kreativitu a dobrú náladu :)


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Nájdete nás aj na Facebooku - Creative Point   

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.


PODMIENKY: 

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. *Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO 

Účastník musí byť podnikateľ 

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).


Prečo iba Bratislavský kraj?

Kreatívne raňajky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Odkaz

https://www.npc.sk/ms/content/show_article/220