Krajské osvetové stredisko v Nitre

je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Predmetom činnosti organizácie je popri podpore činnosti kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby realizovať neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry, astronómie a prevencie negatívnych spoločenských javov. Územná pôsobnosť KOS je v mestách a obciach okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.

Dieťa ako rukojemník vzťahových problémov v rodine

03.12.2018 08:00 - Nitra

Popis

Na seminári sa dotkneme tém - dieťa a jeho individuálne potreby, vzťahová kríza v rodine, spôsoby jej spracovania u dospelých s prenosom na deti, detské vnímanie problému - varovné signály a prejavy správania sa dieťaťa, možné ohrozenia s vyústením do sociálno-patologického správania sa v neskoršom veku. Nakoľko je spracovanie napätej situácie v rodinách rôzne a vždy ovplyvní dieťa, preberieme, ako reagovať na správanie dieťaťa, aké postoje zaujať k nemu i k jeho zákonným zástupcom.


Kontaktná osoba:

Jana Ondrušková

Telefón: 0911 540 016

Email: jana.ondruskov@gmail.com

Odkaz

http://www.kosnr.sk