TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Naša špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd,  zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Systematicky vyvíjame a aplikujeme nové prístupy, sledujeme osvedčené zahraničné skúsenosti z výskumu monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov a nákladov práce. Na základe komplexného poznania jednotlivých aspektov trhu práce implementujeme jedinečné know-how v oblasti informačných systémov zamerané na uspokojenie informačných potrieb našich klientov a pre systematické zvyšovanie ich úspešnosti v zabezpečovaní vlastných úloh.

CrossVet conference

25.09.2015 09:30 - Bratislava

Popis

Miesto konania: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

9:30 - 12:30

Aké sú požiadavky (ČR, AUT, SR) na zamestnancov v najfrekventovanejších profesiách v prihraničných oblastiach? Ako byť kvalifikovaným pre prácu v zahraničí? Aké sú rozdiely v získaní kvalifikácie vo formálnom a neformálnom vzdelávaní v uvedených krajinách? Na to sa snaží odpovedať projekt CrossVet.

12:30 Záver konferencie / obed

POZVÁNKA

Na konferenciu sa môžete registrovať tu.


ENGLISH

Venue: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

9:30 - 12:30

CROSS-BORDER JOB MOBILITY AND THE RECOGNITION OF INITIAL AND FURTHER EDUCATION RESULTS


What are the requirements (CZE , AUT, SR) for employees in the most frequent occupations in the border areas? How to be qualified to work abroad? What are the differences in obtaining qualifications in formal and nonformal education in these countries? CrossVet project is trying to answer these questions.

12:30 End of the conference / lunch

To register click here.


Mgr. Monika Korkošová, riaditeľka Odboru celoživotného vzdelávania / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bc. Romana Nováčková, Ing. Klára Šimotová / Hospodářská komora České republiky (CZ)

Mag. Mag (FH) Brigitte Hatvan, Mag. Petra Schwanzer / ConPlusUltra GmbH (AUT)

Ing. Vít Hřiba / Krajská hospodářská komora jižní Moravy (CZ)

Mgr. Marcel Navrátil / TREXIMA, spol. s r.o. (CZ)

Ing. Mgr. Jozef Krabáč, Ing. Soňa Šedajová,  Mgr. Samuel Filadelfi / TREXIMA Bratislava (SK)

 DGKS Elena Gürtnerova, ALTERN IN WÜRDE

PhDr. Jaroslav Sámela / V.A.J.A.K., s.r.o.

 

Odkaz

http://www.crossvetcompair.eu/sk/home