ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj vzniklo v roku 1998 ako mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Podporuje rozvoj a poskytuje celoživotné vzdelávanie, podporuje výskumné a vývojové kapacity, buduje vzťahy medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou. 

Celoživotné vzdelávanie v projektoch

20.11.2020 13:00 - Košice

Popis

Situácia posledných mesiacov nás naučila veľa o zdraví, bezpečnosti, ľudskosti a súdržnosti vo všetkých oblastiach nášho pracovného aj osobného život nevynímajúc oblasť vzdelávania na všetkých jej úrovniach.

Učitelia, lektori a tréneri boli nútení zmobilizovať všetky dostupné zdroje a prijať ďalšie roly, ktoré sú pri priamej výučbe integrálnou súčasťou ich práce. Vo virtuálnom prostredí, kde hlavným médiom prenosu sú IKT je však omnoho náročnejšie mapovať a riadiť náladu a situáciu v skupine, manažovať jej dynamiku a vlastne učiť sprostredkovane cez médium, ktoré úprimne povediac nie vždy funguje dokonale a je prístupné pre všetkých v požadovanej kvalite.

Uvedomujúc si nevyhnutnosť poznať a v správnej chvíli použiť správny facilitačný nástroj, nikdy by sme asi neboli viac pripravení a otvorení zlepšiť svoje schopnosti a zvýšiť efektivitu našich online hodín, prednášok a kurzov. Náš aktuálny medzinárodný ERASMUS+ projekt, FAVILLE – facilitátori virtuálneho vzdelávania, prišiel, zdá sa, v pravý čas.

V rámci Týždňa celoživotného učenia ponúkame predstavenie nielen projektu FAVILLE a jeho hlavných výstupov, ale aj ďalších ERASMUS + projektov, v ktorých ASTRA pracuje a priamo súvisia s celoživotným učením:

- EnterMode (model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách), projekt, ktorý si kladie za cieľ na stimulovať podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie a súvisiace zručnosti u vysokoškolských študentov

- OnTrack (sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET), projekt zameraný na systém sledovania absolventov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý umožní poskytovateľom odborného vzdelávania a odbornej prípravy (VET) monitorovať kariérnu dráhu a ďalšie vzdelávanie svojich študentov.

- ReFace (regióny čeliace otrasom: budovanie odolnej komunity), projekt je zameraný na podporu regionálnej odolnosti prostredníctvom školení zamestnancov verejnej správy a ľudí pracujúcich v oblasti regionálneho rozvoja. Títo následne získajú alebo si rozšíria prierezové kompetencie a príslušné odborné vedomostí, aby boli schopní budovať, ďalej rozvíjať a udržiavať odolný región a vytvárať odolné spoločenstvá.

- Inspirer (Inkluzívne pracoviská pre pracovníkov - seniorov), projekt je zameraný na vývoj potrebných nástrojov a realizáciu činnosti, ktoré podporia komunikáciu naprieč generáciami ako aj digitálne zručnosti. Prostredníctvom inovatívnych a integrovaných prístupov projekt podporí zdieľanie spoločných hodnôt, rovnosť a rozmanitosť na pracovisku ako aj rozvoj viacgeneračnej kultúry na pracovisku.


Dátum a čas konania: 20.11.2020, 13:00 – 14:30


Link na webinár: https://global.gotomeeting.com/join/131357245


Kontaktné údaje:

ASTRA - združenie pre inováciu a rozvoj
Letná 27, 043 14 Košice

E-mail: astra@astra-ngo.sk

Tel: +421 918 367 145

Odkaz

https://astra-ngo.sk