Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. V regiónoch bude komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Oba nosné projekty sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Vytvorenie Národných podnikateľských centier v rámci Slovenska umožní poskytovanie služieb komplexnejším a účinnejším spôsobom v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Beseda: Ako rozbiehať herné indie štúdio

28.11.2018 17:00 - Bratislava

Popis

Po dlhšej dobe tu máme pre vás besedu na tému podnikania v hernom priemysle! O tom, ako sa rozbieha herné indie štúdio, o zaujímavostiach a skúsenostiach zo sveta IT a hier, ale aj o podnikaní v hernom priemysle vám bude rozprávať náš hosť Mário Kapusta.


Mário bol pri zrode najúspešnejšej hry Diggy's Adventure v Pixel Federation, je tvorca vlastných hier ako Rampage Manager, Waat!?, Elevator a iné. Bol semifinalistom Startup Awards a pracuje na veľkom ázijskom hernom marketplace Alax.io. Tak neváhajte a príďte sa dozvedieť niečo viac!


KEDY? 

Beseda sa uskutoční v stredu 28. novembra 2018 v čase od 17:00 do 18:00 hod.


KDE? 

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Účasť je bezplatná.


REGISTRÁCIA PRE NEPODNIKATEĽOV

REGISTRÁCIA PRE PODNIKATEĽOV


Ak ste sa už ako podnikateľ registrovali do NPC, vyplnte žiadosť tu.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Nájdete nás aj na Facebooku - Creative Point   

Tešíme sa na Vás!


Besedy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.


PODMIENKY: 

Účastník musí byť fyzická osoba

– nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. *Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO 

Účastník musí byť podnikateľ 

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).


Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Odkaz

https://www.npc.sk/ms/content/show_article/214