Andragogické pracoviská v SR a AIVD

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD)

Andragogická iniciatíva

20.10.2020 11:00 - Prešov

Popis

Online diskusia a hľadanie riešení k aktuálnym výzvam študijného programu andragogika na Slovensku.


Zapojené andragogické pracoviská:


Kontaktné osoby:

PhDr. Marek Lukáč, PhD. / marek.lukac@unipo.sk

prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. / chatar@ukf.sk

 

Odkaz

https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/andr/