Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má viac ako 20 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby.

Aktívne starnutie a Age Management

23.09.2015 09:30 - Banská Bystrica

Popis

Miesto konania: KONGRES HOTEL DIXON, Švermova 32, Banská Bystrica


Vývoj situácie v oblasti postavenia starších ľudí na trhu práce bude jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich budúci vývoj slovenskej spoločnosti, pretože osoby v preddôchodkovom veku sú jednou z ohrozených skupín na trhu práce.

Ako zvyšovať mieru zamestnanosti a zamestnateľnosť starších ľudí vo veku 50 a viac rokov? Aké kompetencie chýbajú tejto cieľovej skupine? Čo ukazujú výsledky meraní (PIAAC) zručností respondentov v banskobystrickom kraji?


 PROGRAM

09:00 – 09:30

Registrácia účastníkov

   

09:30 – 09:45

Otvorenie konferencie, úvodné slovo

 

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

   

09:45 – 10:15

Aktívne starnutie a vekový manažment ako výzva a príležitosť

 

PhDr. Miloš Nemeček, člen Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, prezident OZ Bagar

   

10:15 – 10:30

Vzdelávatelia seniorov

 

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., vedúci katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici

 

 

10:30 – 10:45

Tvorivé aspekty v koncipovaní vzdelávacích a komunitných programov pre seniorov

 

PhDr. Jana Odrobiniaková, Vzdelávacie centrum Múzea SNP

 

 

10:45 – 11:00

coffee break

 

 

11:00 – 11:15

Revitalizácia vidieckych regiónov prostredníctvom seniorov

 

Mgr. Jana Krkošková, riaditeľka Akadémie vzdelávania Čadca

 

 

11:15 – 12:00

Regionálna analýza výsledkov medzinárodného prieskumu kompetencií dospelých (PIAAC) banskobystrického kraja

 

Ing. Ildiko Pathóová, Mgr. Michal Deneš, Odbor celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 

12:00 – 12:30

Diskusia

   

12:30

Záver konferencie, obed


REGISTRÁCIA


 

Odkaz

https://www.facebook.com/tyzdencelozivotnehoucenia