Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. V regiónoch bude komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Oba nosné projekty sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Vytvorenie Národných podnikateľských centier v rámci Slovenska umožní poskytovanie služieb komplexnejším a účinnejším spôsobom v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Ako vybudovať značku, Marketing & Emócie

28.11.2018 09:00 - Bratislava

Popis

Ak sa chcete aj vy neustále zlepšovať a intelektuálne sa rozvíjať, príďte do NPC na prezentáciu Petra Kočalku. Dozviete sa zaujímavosti o budovaní úspešnej značky, emóciách v marketingu i emóciách v rodine, s ktorými často nevieme optimálne narábať.


ČO SA DOZVIETE?

BUDOVANIE ZNAČKY: načo je dobrá značka, akú hodnotu má značka, dva kroky ako vybudovať značku rýchlo a lacno

EMÓCIE: prečo sú dôležité, rozdiel v emočnom fungovaní medzi deťmi a dospelými, prečo si ľudia nerozumejú, ako fungujú emócie v rodine, v čom robia dospelí chybu pri deťoch

MARKETING A EMÓCIE: ako zvládnuť rozčúleného zákazníka, rozdiel v emóciách na rôznych trhoch


KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Peter Kočalka má 20 rokov skúseností v stovkách projektov, vrátane veľkého projektu pre Slovnaft. Bol generálnym riaditeľom Panta Rhei, ako generálny riaditeľ pre spoločnosť Ozeta zvýšil tržby firmy 50-násobne v priebehu dvoch rokov. Komplexne a efektívne dokáže identifikovať príčinu stagnácie firmy, pomôže ju odstrániť a zabezpečí rast spoločnosti. Prišiel s ideou rozvíjať firmy a znásobovať ich rast na mieste ktoré sa dnes volá Business Cloud. Je jeho riaditeľ a taktiež najdlhšie pôsobiacim konzultantom v tejto spoločnosti.


KEDY?

28.11.2018, 9.00 – 13.00


KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava


REGISTRÁCIA


Ukončenie registrácie: 27.11.2018 o 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk


Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY: 

Účastník musí byť podnikateľ:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). 

Podrobnejšie informácie nájdete v implementačnom manuáli TU 


Prečo iba Bratislavský kraj? 

Tento networking – podpora sieťovania sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Odkaz

https://www.npc.sk/ms/content/show_article/206