Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí v zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti a jeho pôsobnosť sa vzťahuje na mestá a obce okresu Komárno. Predmetom činnosti ROS je poskytovanie metodického poradenstva v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, podporuje a zabezpečuje rozvoj činnosti kolektívov a jednotlivcov ZUČ a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Realizuje postupové súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy, výchovno-vzdelávacie, prezentačné, súťažné podujatia, neformálne vzdelávanie v kultúrno-osvetovej oblasti, zabezpečuje prevenciu negatívnych spoločenských javov v okrese Komárno.

Ako na kameru

28.11.2018 09:00 - Komárno

Popis

Seminár zameraný na základy práce s kamerou, ako zachytiť podstatu podujatia a vytvoriť krátky klip.


Kontaktná osoba:

Mgr. Daniela Bratská

Telefón: 0911 204 031

Email: chytilova.osveta@gmail.com


Miesto konania:

Petőfiho 2, 945 01 Komárno

Odkaz

https://www.ros-komarno.sk