OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzivládna hospodárska organizácia s 36 členskými štátmi, založená v roku 1961 s cieľom stimulovať hospodársky pokrok a svetový obchod. Je to fórum krajín, ktoré sa opisujú ako odhodlané k demokracii a trhovému hospodárstvu, poskytujúce platformu na porovnávanie skúseností s politikami, hľadanie odpovedí na spoločné problémy, identifikáciu osvedčených postupov a koordináciu domácej a medzinárodnej politiky jej členov.

5. medzinárodná konferencia PIAAC

27.11.2018 18:00 - Bratislava

Popis

OECD v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje 5. medzinárodnú konferenciu PIAAC v Bratislave v dňoch 27. - 29. novembra 2018. Cieľom konferencie je podporiť využívanie PIAAC údajov, ktoré pomáhajú riešiť príslušné politiky.

PROGRAM

REGISTRÁCIA


Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých, prebiehajúci pod záštitou OECD. PIAAC zisťuje schopnosti a zručnosti dospelých, ktoré sú potrebné pre ich uplatnenie v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, využívanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí. 


Základné fakty o Programe medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC):

  • predstavuje výskum dospelej populácie vo veku 16-65 rokov, v počte minimálne 4500 respondentov v každej zúčastnenej krajine
  • v prvej fáze bolo do výskumu zapojených 24 krajín sveta
  • zber údajov sa uskutočnil v rokoch 2011-2012 a plánuje sa opakovať s desaťročnou periodicitou
  • prvé výsledky boli publikované v roku 2013
  • okrem samotného mapovania úrovní zručností a kompetencií zisťuje aj ako sú tieto využívané v pracovnom procese
  • pomáha zapojeným krajinám lepšie porozumieť, ako môže výchova a vzdelávanie pozitívne vplývať na rozvoj týchto kompetencií
  • výskum tiež prináša hodnotné informácie o tom, do akej miery sú systémy vzdelávania úspešné v sprostredkúvaní potrebných kompetencií a ako je možné zvýšiť efektívnosť vzdelávacích politík

Odkaz

https://piaac.minedu.sk