Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční od 17. do 23. októbra 2016

Týždeň celoživotného učenia | 22.09.2016 18:50


Vo viacerých európskych krajinách sa tradične organizujú rôzne podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom Týždeň celoživotného učenia už po šestnásty raz. Hlavným koordinátorom je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), pričom aj nad aktuálnym ročníkom prevzali záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.


Hlavný program Týždňa celoživotného učenia bude tvoriť séria konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť. Uskutočnia sa po celom Slovensku počas jedného týždňa od 17. do 23. októbra 2016. „Snažíme sa o vytvorenie priestoru, v ktorého rámci by bolo možné diskutovať o stave a význame vzdelávania. Vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti, chceme dať šancu na prezentáciu. Našou úlohou je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť vzájomnú pomoc v tomto sektore“ povedal Klaudius Šilhár, prezident AIVD.

 

Okrem domácich organizácií sa do Týždňa celoživotného učenia zapoja aj zahraničné subjekty. Aktívnu účasť prisľúbila Európska komisia či Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých, ktorej je AIVD členom.

 

Širokú škálu podujatí pre verejnosť doplnia viaceré aktivity odborného charakteru, ako napríklad Okrúhly stôl o vzdelávaní dospelých (17.októbra) - diskusia zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR so zástupcami verejných, súkromných a neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých, odovzdanie Ceny AIVD počas slávnostného večera pri príležitosti 25. Výročia založenia AIVD, medzinárodný workshop EAEA Vzdelávanie dospelých a zamestnanosť (18. októbra), na ktorom bude predstavený Nový program v oblasti zručností pre Európu. Výstupy workshopu budú následne prezentované na zasadnutí generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a   konferencií: "Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities" (19-20.októbra). Medzi významné mimo bratislavské podujatia patrí napríklad konferencia Digitálna gramotnosť na Slovensku (21.októbra, Kežmarok).

 

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí je možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk. Prezentácia rozličných aktivít pod jednotnou hlavičkou pomôže osloviť väčší počet účastníkov a zvýšiť celkový úspech a význam jednotlivých organizácií. Okrem toho AIVD očakáva zlepšenie kvality vo vzdelávaní dospelých a najmä zvýšenie podielu ľudí, ktorí sa vzdelávajú – v tomto smere Slovensko s 3,1 % osôb zapojených do ďalšieho vzdelávania výrazne zaostáva za priemerom EÚ, ktorý dosahuje 12,5 %.