Šanca oceniť výnimočné projekty a iniciatívy v oblasti celoživotného vzdelávania

Cena AIVD | 27.08.2015 09:13


AIVD bude prijímať nominácie na Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR na rok 2015


S cieľom popularizovať celoživotné vzdelávanie sa Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR rozhodla každoročne vyhlasovať Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD). Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár,hlavnou ambíciou je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov v oblasti celoživotného vzdelávania – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.
Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých odborníkov je každý rok úlohou Výkonného výboru AIVD. 

V roku 2015 bude Cena AIVD opäť udelená v troch kategóriách: Vzdelávací projekt, Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania a Popularizácia celoživotného vzdelávania. Do Ceny AIVD na rok 2015 možno prihlásiť projekty, ktoré boli ukončené v roku 2014 alebo 2015. Uzávierka prijímania návrhov na udelenie Ceny AIVD je 4. septembra 2015, pričom prihlášky je možné posielať na tajomnik@aivd.sk .

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny AIVD na rok 2015 sa uskutoční v rámci Týždňa celoživotného učenia – ojedinelého podujatia, ktoré sa nezávisle organizuje vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku sa tento rok uskutoční v dňoch 21. až 25. septembra 2015 už po pätnásty raz. Hlavný program bude tvoriť séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť a organizovaných po celom území Slovenska.

http://www.aivd.sk/cena-aivd