Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Týždeň celoživotného učenia | 03.12.2021 09:17


SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojichnávrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.


Výzva zahŕňa akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené inštitúcie požiadať o grant na:

  • Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

  • Činnosti s účasťou mládeže

  • DiscoverEU – akcia pre začlenenie

  • Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá adrobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Rozpočet, s ktorým sa počíta na prefinancovanie projektových žiadostí v rámci Výzvy 2022, dosahuje výšku 3 179 mil. EUR.


Termíny na predloženie projektových žiadostí:

 

Kľúčová akcia 1
23. február 2022 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

20. september 2022 pre virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže 

4. október 2022 pre mobility jednotlivcov v oblasti mládeže a DiscoverEU

19. október 2022 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže

 

Kľúčová akcia 2

16. február 2022 pre akciu Erasmus Mundus

17. február 2022 pre budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

15. marec 2022 pre výhľadovo orientované projekty

23. marec 2022 pre kooperačné a drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

31. marec 2022 pre budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

7. apríl 2022 pre budovanie kapacít v oblasti mládeže a športu

7. september 2022 pre učiteľské akadémie programu Erasmus+ a centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

15. september 2022 pre aliancie pre inovácie

4. október 2022 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

 

Kľúčová akcia 3 

1. marec 2022 pre akcie a siete Jean Monnet

22. marec 2022 pre európsku mládež spolu


Novinkou Výzvy 2022 je flexibilnejšie financovanie, v rámci ktorého jednotkové príspevky v projektoch KA2 nahradia jednorazové platby pri financovaní partnerstiev. Zjednodušene to znamená, že v čase plánovania rozpočtu jeho jednotlivé položky nemusia byť vopred určené. Toto môže predstavovať vyššiu flexibilitu pre realizácii rozpočtu projektu počas jeho trvania.

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s Výzvou 2022 nájdete na webstránke Výzvy.

Národné agentúry pripravujú sériu inštruktážnych webinárov, ktorých cieľom je pomôcť potenciálnym realizátorom projektov Erasmus+ čo najlepšie pripraviť návrhy projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania a práce s mládežou. Termíny budú zverejnené na webstránke www.erasmusplus.sk.


Ak potrebujete pomôcť s vyhľadaním overených zahraničných partnerov, kontaktujte nás, AIVD rada pomôže.


Ďaľšie informácie: Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+ (tlačová správa)