Na začiatku Týždňa celoživotného učenia na Slovensku (15. 11. až 21. 11. 2021) odovzdali Ceny AIVD. Pre pandémiu si laureáti odniesli ceny za tento i za minulý rok.

Cena AIVD | 16.11.2021 22:21


Bratislava, 16. november 2021Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku organizuje už po dvadsiaty prvý raz – za touto celoslovenskou aktivitou od začiatku stojí Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD). Nadväzuje tak na organizovanie rôznych podujatí zameraných na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti, ktoré je tradíciou vo viacerých európskych krajinách.

 

Počas včerajšieho slávnostného otvorenia Týždňa celoživotného učenia 2021 v bratislavskom Primaciálnom paláci odovzdali Ceny AIVD v piatich kategóriách. Keďže v roku 2020 organizátorom skrížila plány pandémia ochorenia COVID-19, spolu s prestížnymi oceneniami za tento rok sa do rúk ocenených dostali aj ocenenia za rok 2020. Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, aktuálna situácia nič nemení na tom, že hlavnou ambíciou udeľovania Ceny AIVD je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov v sektore vzdelávania dospelých – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.


Laureáti Ceny AIVD za rok 2021

 

Kategória Prínos v oblasti vzdelávania dospelých

PDCS, o.z.

Cenu prevzal: Mgr. Filip Vagač, riaditeľ a senior konzultant PDCS

 

Kategória Popularizácia vzdelávania dospelých

Katedra pedagogiky a andragogiky UMB v Banskej Bystrici / Edukácia dospelých

Cenu prevzal: prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Katedra andragogiky UMB v Banskej Bystrici

 

Kategória Vzdelávací projekt

Aj Ty v IT

Cenu prevzala: Ing. Petra Kotuliaková, PhD., riaditeľka Aj Ty v IT

 

Kategória Samospráva

Spišská Nová Ves / Univerzita tretieho veku

Cenu prevzali: Ing. Janka Brziaková, koordinátorka Univerzity tretieho veku Spišská Nová Ves

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves

 

Kategória Age Management

PaedDr. Ilona Hegerová

Cenu prevzala: PaedDr. Ilona Hegerová, riaditeľka Slovenskej asociácie age managementu

 

 

Laureáti Ceny AIVD za rok 2020

 

Kategória Prínos v oblasti vzdelávania dospelých

Univerzita tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave

Cenu prevzala: Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK

 

Kategória Popularizácia vzdelávania dospelých

Národná podporná služba EPALE SLOVENSKO, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Cenu prevzal: Ing. Monika Drinková, koordinátorka EPALE na Slovensku

 

Kategória Vzdelávací projekt

Academia Istropolitana Nova

Cenu prevzala: Mgr. Marta Jendeková, riaditeľka AINOVA

 

Kategória Samospráva

Mesto Pezinok

Cenu prevzali:

Mgr. Mária Wagingerová, zástupkyňa primátora mesta Pezinok

PaedDr. Erik Špaňo, Metodik školského úradu, MÚ Pezinok

 

Kategória Age management

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV

Cenu prevzala: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., vedúca vedecká pracovníčka, Biomedicínske centrum SAV

 

Viac informácií o všetkých ocenených projektoch možno nájsť v priložených video vizitkách.

 

Hlavný program Týždňa celoživotného učenia tvorí séria bezplatných vzdelávacích podujatí: konferencie, prednášky, webináre a ďalšie odborné či diskusné stretnutia, dní otvorených dverí, ukážkové hodiny a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť. Uskutočnia sa po celom Slovensku, mnohé formou online stretnutí. „Snažíme sa o vytvorenie priestoru, v ktorého rámci by bolo možné diskutovať o stave a význame vzdelávania. Vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti, dávame šancu na prezentáciu. Našou úlohou je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť vzájomnú pomoc v tomto sektore,“ povedal Klaudius Šilhár. Širokú škálu podujatí pre verejnosť dopĺňajú viaceré aktivity odborného charakteru, napríklad medzinárodná konferencia Work-Life Balance na tému zosúlaďovania osobného a pracovného života či séria regionálnych okrúhlych stolov k vzdelávaniu dospelých po jednotlivých samosprávnych krajoch.

 

Týždeň celoživotného vzdelávania vyvrcholí v piatok 19. 11. Národným okrúhlym stolom k vzdelávaniu dospelých, ktorý bude zameraný na témy budovanie systému a financovania vzdelávania dospelých formou individuálnych vzdelávacích účtov a novej stratégie celoživotného vzdelávania a na ktorom sa očakáva podnetná diskusia zástupcov ministerstiev, zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií.

 

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí možno sledovať na webovej stránke www.tcu.sk. Prepojenie rozličných aktivít pod jednotnou hlavičkou pomôže osloviť väčší počet účastníkov a zvýšiť celkový úspech a význam jednotlivých organizácií. Okrem toho AIVD očakáva zlepšenie kvality vo vzdelávaní dospelých a najmä zvýšenie podielu ľudí, ktorí sa vzdelávajú. V tomto smere Slovensko s 2,8 % dospelých vzdelávajúcich sa po ukončení školského vzdelávania patrí na chvost európskeho rebríčka a výrazne zaostáva za priemerom EÚ, ktorý dosahuje 11 %.

 

Ďalšie informácie:

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR,

Gondova 2, 811 02 Bratislava, tel.: 00421 907 833 748, e-mail: prezident@aivd.sk, www.aivd.sk

 

 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) si v tomto roku pripomína 30. výročie založenia. AIVD rozvíja tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním AIVD je združovať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti celoživotného vzdelávania a spolupracuje so štátnymi inštitúciami a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. V záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).