Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR opäť odovzdala Ceny AIVD

Cena AIVD | 28.09.2015 09:51


Hlavným cieľom je rast kvality a popularizácia celoživotného vzdelávania. Po úspechu predchádzajúcich ročníkov Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR aj tento rok zorganizovala udeľovanie Ceny AIVD.


Bratislava, 28. septembra 2015 – Po úspechu predchádzajúcich ročníkov Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR aj tento rok udelila Ceny AIVD. Štatút ceny i cieľ zostali rovnaké: popularizovať celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania a nástroj vhodný na udržanie zamestnanosti, zvyšovať kvalitu vo vzdelávaní dospelých a oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov na trhu celoživotného vzdelávania. Ako počas slávnostného odovzdávania cien povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, udeľovanie takejto ceny je na Slovensku dôležité najmä preto, že podľa dostupných štatistík je naša krajina s 2,9 % dospelej populácie, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní, na chvoste európskych krajín. Na porovnanie: najvyššiu účasť dospelých na vzdelávaní dosahujú škandinávske krajiny asi s 25 % dospelej populácie.

Aj tento rok prestížne ocenenie Cena AIVD udelili v troch kategóriách: Cena za vzdelávací projekt, Prínos v oblasti celoživotného vzdelávaniaPopularizácia celoživotného vzdelávania. Pri hodnotení porota brala do úvahy úroveň dopadov na lokálnu, regionálnu, národnú úroveň, udržateľnosť výsledkov projektu, sociálnu inklúziu, spoluprácu a vytváranie partnerstiev, inovatívnosť a kreativitu projektu. Ako doplnil prezident AIVD Klaudius Šilhár, „založením tradície vyhlasovania prestížnych ocenení AIVD pred niekoľkými rokmi vytvorila šancu upozorniť na výnimočné osobnosti, projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania a poskytnúť im väčšiu publicitu, ktorú si nepochybne zaslúžia“.

V kategórii Vzdelávací projekt Cenu AIVD získal projekt IT v kurze, ktorý zorganizovala nezisková organizácia Aptech Europe s podporou spoločnosti Accenture. Cieľovou skupinou sú nezamestnaní absolventi vysokých škôl vo veku 24 až 27 rokov. Kurz má účastníkom pomôcť nadobudnúť cenné počítačové zručnosti a zvýšiť svoje šance na trhu práce. Súčasťou kurzu bola pracovná stáž v spoločnosti Accenture.

V kategórii Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania bola Cena AIVD udelená PhDr. Zdeňkovi Palánovi, PhD., jednému z najangažovanejších a najvýznačnejších propagátorov a realizátorov vzdelávania dospelých v Českej republike, ktorý presadzoval a ešte vždy intenzívne presadzuje moderné poňatie andragogiky v teoretickej i praktickej podobe. O. i. je autorom množstva odborných publikácií a článkov, ktoré v značnej miere využívajú aj slovenskí andragógovia, študenti a manažéri vzdelávania v praxi.

V kategórii Popularizácia celoživotného vzdelávania Cenou AIVD ocenili Fórum pre pomoc starším – občianske združenie zabezpečujúce starostlivosť, pomoc a služby pre starších  s cieľom  chrániť ich práva, presadzovať ich záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby. Fórum sa zaoberá problematikou staroby a starnutia. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k zlepšeniu života občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku. Organizuje celý rad podujatí na národnej úrovni, konferencie, rôzne prieskumy a ankety zo života starších ľudí, ktoré sú podnetom na riešenie problematiky starnutia.

Výsledky Ceny AIVD na rok 2015 slávnostne vyhlásili 24. septembra 2015 v rámci Týždňa celoživotného učenia – podujatia, ktoré sa nezávisle organizuje vo viacerých európskych krajinách s cieľom upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti prostredníctvom organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku. Tento rok sa Týždeň celoživotného učenia u nás uskutočnil v dňoch 21. až 25. septembra 2015 už po pätnásty raz, pričom jeho hlavným koordinátorom opäť bola AIVD. „Chceme motivovať každého k aktívnej účasti na vzdelávaní bez ohľadu na vek, zameranie a profesiu. Veríme totiž, že učenie sa novým veciam je kúzelná a najmä užitočná vec, bez ktorej by náš život bol chudobnejší,“ povedal K. Šilhár.

 

Ďalšie informácie:

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR,

Gondova 2, 814 99 Bratislava, tel.: 00421 907 833 748, e-mail: prezident@aivd.sk, www.aivd.sk

 

 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) má viac ako dvadsaťročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním AIVD je združovať inštitúcie a osoby, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. Od roku 1996 vydáva odborný časopis Vzdelávanie dospelých, v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).